Tăng ngăn hâi: 22/1/2022

VOV4.Xơ Đăng - Hâi lơ 21/1, pôa Gabriel Boric, Kăn xiâm pơkuâ kong têa ki nếo châ rah xo to pro Kăn xiâm pơkuâ Chile hiăng tơbleăng inâi mâu kăn tung Chin phuh nếo, tung mê ki tơtrŏng má môi cho tơdroăng tiê̆n sih Izkia Siches chiâng Ngế kơdrâi pro Ngế xiâm pơkuâ Kan sat apoăng dêi Chile, Tiê̆n sih Siches hneăng hdrối nah pơkuâ hngêi trung Cao đẳng Y tế ƀă châ tơƀrê hên tung tơdroăng cheăng châ kuăn pơlê kheăn kơdeăn tung roh tơplâ mơdât pơreăng COVID-19.

Tung tơdroăng tơbriât to pro kăn dêi pôa Boric, jâ veăng ƀă cho ngế tơpui kâ ƀă hên ngế rơkê mơnhên hnoăng dêi jâ cho troăng vâ ƀlêi trâng khu ki ai troăng tơmiât phá tơ-ê. Mâu khu râ kăn cheăng tung Chin phuh dêi Kăn xiâm pơkuâ kong têa Chile veăng amê ai ngế mâu ngế kăn kơdrâi ki ê, ki má lối cho Ngế xiâm pơkuâ vâi kơdrâi Antonia Orellana, Ngế xiâm pơkuâ tơ’noăng ivá Alenxandra Benado ƀă hía hé.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định