Tăng ngăn hâi: 28/6/2022

VOV4.Xơ Đăng - Hâi lơ 27/6, pôa Yuri Ushakov, Ngế kum cheăng Kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi tối ăm ‘nâi, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi kô veăng Hneăng hôp khu râ kăn xiâm G20 tơkŭm po sap hâi lơ 15 – 16/11 a pơlê kong xiâm Bali, kong têa Indonesia. Tiô pôa, môi rơkong krếo tơtro hiăng châ tơdah ing kong têa Indonesia, kong têa pơkuâ G20 ƀă Rusi hiăng mơnhên veăng hneăng hôp khu râ kăn xiâm kố.

Pôa Ushakov pói vâ, tơdroăng kô ăm phep troh, laga pôa tô tuăn, mâu kong têa xuân ối klĭng péa tung pơla ai pơreăng kân xông tâ tú. Hneăng hôp khu râ kăn xiâm G20 séa ngăn tơdroăng cheăng kâ ƀă kal kí ôh tá chiâng tơdjâk troh tơdroăng kal kí dêi kong têa Indonesia. Tơdrêng amê, Chin phuh Indonesia, tiô pơkâ dêi Mih ƀă mâu kong têa môi tuăn ƀă Mih, hiăng krếo kong têa Ukraina veăng hneăng hôp khu râ kăn xiâm kố.

 

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định