Tăng ngăn hâi: 7/5/2021

 

 

 

 

VOV4.Sedang - Kơxo lơ 6/5, a tơring Củ Chi, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa rơtế ƀă mâu ngế tơbriât to pro kăn teăng mâ Kuô̆k hô̆i hneăng má XV, tíu tâ phĭu kơxô̆ 10 (tơring Củ Chi, Hóc Môn) hiăng veăng hneăng hôp tối tơdroăng cheăng kâ – mơhno túa lĕm tro rêh ối pơlê pơla – cheăng lêng kring vế troh mâu ngế tơbriât to pro kăn teăng mâ Kuô̆k hô̆i hneăng má XV ƀă kăn teăng mâ Hô̆i đong kuăn pơlê pơlê kong kân Hồ Chí Minh hneăng hơnăm 2021 – 2026.

Hneăng hôp tơkŭm po 3 hâi hdrối hneăng hôp trâm mâ pơla ngế tơbriât to pro kăn teăng mâ Kuô̆k hô̆i hneăng má XV, tíu tâ phĭu kơxô̆ 10 ƀă kuăn pơlê. Hneăng hôp vâ tối tơdroăng troh mâu ngế tơbriât to pro kăn ‘na tơdroăng cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla, cheăng lêng gak kring dêi tơring Củ Chi, Hóc Môn hneăng hơnăm kố nah, pơkâ troăng mơnhông mơdêk tung la ngiâ.

Tơdrêng amê, a hneăng hôp xuân tơpui tơno ƀă tối tơ’nôm mâu  tơdroăng xiâm ƀă mâu ngế tơbriât to pro kăn tơmâng vâ ‘mot tung  tơdroăng pêi cheăng ki nhên. Tung  tơdroăng pêi cheăng, pôa Nguyễn Xuân Phúc tối ăm ‘nâi, phiu ro châ Hô̆i đong tâ phĭu Tơnêi têa tơbleăng tơbriât to pro kăn teăng mâ Kuô̆k hô̆i hneăng má XV a pơlê kong kân Hồ Chí Minh. Tâng châ kuăn pơlê loi tơngah rah xo, pôa kô mơ-eăm tâi ivá tơná kum ăm tơnêi têa, kum ăm kuăn pơlê.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định