Tăng ngăn hâi: 19/6/2021

VOV4.Sêdang - Hô̆i đong xiâm Khu lâp kong têa a hâi lơ 18/6 hiăng rah xo pôa António Guterres pơtối pro Kăn xiâm chêh tôm xo rơkong Khu lâp kong têa hneăng má 2 ai 5 hơnăm, pơxiâm sap ing hâi lơ 1/1/2022. Kố cho hneăng má 2 ki pơtối dêi pôa António Guterres. Hneăng pêi cheăng má 2 dêi pôa António Guterres dế ối pro Kăn xiêm chêh tôm xo rơkong Khu lâp kong têa kô ton sap ing lơ 1/1/2022 troh tâui lơ 31/1/2026.

Tung ƀai pơchuât lo pro kăn, pôa António Guterres tối nhên, mâu hnoăng cheăng xiâm ki vâ pêi pro tung hneăng la ngiâ, cho pơtối tơplâ, mơdât pơreăng COVID-19 ƀă tơdroăng ki ‘mâi mơnhông tơdroăng cheăng kâ-rêh ối klêi kơ’nâi tâi pơreăng. Pôa António Guterres xuân vêh mơnhên tối, kô khŏm mơ-eăm thăm mơdêk tơdroăng pro hơniâp lĕm ƀă kring vế tơniăn, tung mê, tơkŭm mơhnhôk tơdroăng veăng kum ƀă troăng hơlâ cheăng kal kí ăm mâu roh tơplâ tơplong, tơxul tơxal ton hơnăm.

Pôa xuân thăm mơdêk mơjiâng troăng hơlâ ki nếo vâ khoh châ hơniâp ro, thăm mơdêk tơdroăng rêh ối tơniăn ăm kuăn pơlê. Pôa tơhrâ pơtối thăm mơdêk tơdroăng kring vế ƀă thăm mơdêk troăng hơlâ vâ ‘mâi mơnhông ‘na tơdroăng ki hơ’lêh hyôh kong prâi.

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định