Tăng ngăn hâi: 23/10/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 22/10, jâ Đặng Thị Ngọc Thịnh, Kăn xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa veăng [a\ xông tơpui a Hneăng hôp tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa kong pơlê Kon Tum roh má VIII. Veăng hneăng hôp roh kố ai lối 300 ngế kăn teăng mâ rơpâu khu pú hên, ngế krê ki kơhnâ rơkê tung tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa kong pơlê Kon Tum tung 5 hơnăm hiăng hluâ.

Tíu Hneăng hôp tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa kong pơlê Kon Tum roh má VIII

 

Xông tơpui a Hneăng hôp, jâ Đặng Thị Ngọc Thịnh, Kăn xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa tối ki kal dêi tơdroăng tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa; mơnhên, kheăn kơdeăn kong pơlê Kon Tum mâu hơnăm hiăng hluâ hiăng hơ’leh nếo tơdroăng tơ’noăng, kheăn kơdeăn. Mâu tơdroăng tơ’noăng hiăng mơhnhôk ó rơdêi, cheăng kâ đi đo a kơlo tơtêk hên 9,13%/hơnăm; lâp kong pơlê hiăng ai 28 cheăm châ plah mơjiâng thôn pơlê nếo.

Roh kố, a kong pơlê Kon Tum ai 3 ngế krê châ Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng diâp mê dái pêi cheăng ối má péa, 3 ngế krê châ diâp ăm Mê dái pêi cheăng ối má pái. Jâ Đặng Thị Ngọc Thịnh diâp ăm Vi [an Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam kong pơlê Kon Tum 320 rơtuh liăn mơhnhôk mâu muăn hok tro kơtiê hriâm rơkê.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định