Tăng ngăn hâi: 21/4/2021

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 19/4, pôa Mohammad Javad Zarif, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Iran, nôkố dế lăm pôu pêi cheăng kong têa Indonesia hiăng tơpui tơno mâu tơdroăng tê mơdró ƀă cheăng kâ ƀă jâ Retno Marsudi, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Indonesia.

A roh trâm, pôa Zarif hiăng tối nhên ki kal dêi tơdroăng pêi kêi đeăng môi tơdroăng môi tuăn tê mơdró ƀă mơhno tơdroăng ki hbrâ dêi Iran pói vâ pơtối tơpui tơno. Péa pâ hiăng tơpui tơno ‘na mâu troăng mơnhông tơtêk phá tơ-ê dêi pó tung tơrŭm cheăng pơla péa pâ, ‘na mâu kơvâ cheăng khăm pơlât, cheăng kâ, hriăn plĕng ƀă kơmăi kơmok, ki rơhêng vâ tối cho mâu tơdroăng mơ-eăm dêi Iran ƀă Indonesia vâ tơtrâ ƀă pơreăng kân ƀă thăm mơnhông cheăng kâ klêi kơ’nâi pơreăng kân. Pôa Zarif xuân ai roh tơdah tơpui tơno ƀă pôa Joko Widodo, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Indonesia.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định