Tăng ngăn hâi: 29/6/2022


Kong pơlê Kon Tum

Xok tơprâ klêi mê tơkŭm hên, kơhâi ai drêng tô drêng rơdâm, kơxê măng ai tíu ‘nâ mêi, xuân ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pê chôa, pê ing peăng mâ hâi lu troh peăng mâ hâi lu pá hdroh

Hyôh tô:  Sap ing 30- 32 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 20 – 22 đô̆ C

Kong pơlê Gia Lai

Xok tơprâ klêi mê tơkŭm hên, kơhâi ai drêng tô drêng rơdâm, kơxê măng ai tíu ‘nâ mêi, xuân ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pê chôa, pê ing peăng mâ hâi lu troh peăng mâ hâi lu pá hdroh

Hyôh tô:  Sap ing 29 - 31 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 20 – 22 đô̆ C

Krê mâu tơring ối peăng mâ hâi lo pá hdroh:

Hyôh tô:  Sap ing 32 - 34 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 23 – 25 đô̆ C

Kong pơlê Dak Lak:

Xok tơprâ klêi mê tơkŭm hên, kơhâi ai drêng tô drêng rơdâm, kơxê măng ai tíu ‘nâ mêi, xuân ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pê chôa, pê ing peăng mâ hâi lu troh peăng mâ hâi lu pá hdroh

Hyôh tô:  Sap ing 30 - 32 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 20 – 22 đô̆ C

Kong pơlê Dak Nông:

Xok tơprâ klêi mê tơkŭm hên, kơhâi ai drêng tô drêng rơdâm, kơxê măng ai tíu ‘nâ mêi, xuân ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pê chôa, pê ing peăng mâ hâi lu troh peăng mâ hâi lu pá hdroh

Hyôh tô:  Sap ing 29 - 31 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 19 – 21 đô̆ C

Kong pơlê Lâm Đồng:

Xok tơprâ klêi mê tơkŭm hên, kơhâi ai drêng tô drêng rơdâm, kơxê măng ai tíu ‘nâ mêi, xuân ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pê chôa, pê ing peăng mâ hâi lu troh peăng mâ hâi lu pá hdroh

Hyôh tô:  Sap ing 28 - 30 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 19 – 21 đô̆ C

A pơlê kong kơdrâm Đà Lạt

Hyôh tô: Sap ing 23- 25 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 14 – 16 đô̆ C

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

 

         

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định