Tăng ngăn hâi: 1/12/2021


 

Kong pơlê Kon Tum

Xok tơprâ klêi mê tơkŭm hên, kơhâi ai drêng tô drêng rơdâm, kơxê măng ai tíu ‘nâ mêi iâ, ai tíu ‘nâ mêi kân

Khía pê chôa, pê ing peăng mâ hâi lo troh peăng mâ hâi lo pá kơnhŏng

Hyôh tô:  Sap ing 26 - 28 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 20– 22 đô̆ C

 

Kong pơlê Gia Lai

Xok tơprâ klêi mê tơkŭm hên, kơhâi ai drêng tô drêng rơdâm, kơxê măng ai tíu ‘nâ mêi iâ, ai tíu ‘nâ mêi kân

Khía pê chôa, pê ing peăng mâ hâi lo troh peăng mâ hâi lo pá kơnhŏng

Hyôh tô:  Sap ing 25 - 27 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 19 – 21 đô̆ C

Krê mâu tơring ối peăng mâ hâi lo pá hdroh:

Hyôh tô:  Sap ing 27 - 29 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 21 – 23 đô̆ C

 

Kong pơlê Dak Lak:

Xok tơprâ klêi mê tơkŭm hên, kơhâi ai drêng tô drêng rơdâm, kơxê măng ai tíu ‘nâ mêi iâ, ai tíu ‘nâ mêi kân

Khía pê chôa, pê ing peăng mâ hâi lo troh peăng mâ hâi lo pá kơnhŏng

Hyôh tô:  Sap ing 26 - 28 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 20 – 22 đô̆ C

 

Kong pơlê Dak Nông:

Xok tơprâ klêi mê tơkŭm hên, kơhâi ai drêng tô drêng rơdâm, kơxê măng ai tíu ‘nâ mêi iâ, ai tíu ‘nâ mêi kân

Khía pê chôa, pê ing peăng mâ hâi lo troh peăng mâ hâi lo pá kơnhŏng

Hyôh tô:  Sap ing 25 – 27 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 19 – 21 đô̆ C

 

Kong pơlê Lâm Đồng:

Xok tơprâ klêi mê tơkŭm hên, kơhâi ai drêng tô drêng rơdâm, kơxê măng ai tíu ‘nâ mêi iâ, ai tíu ‘nâ mêi kân

Khía pê chôa, pê ing peăng mâ hâi lo troh peăng mâ hâi lo pá kơnhŏng

Hyôh tô:  Sap ing 24 - 26 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 18 – 20 đô̆ C

A pơlê kong kơdrâm Đà Lạt

Hyôh tô: Sap ing 20 - 22 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 14 – 16 đô̆ C

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định