Tăng ngăn hâi: 10/8/2022

 

 

 

VOV4.Xơ Đăng -  Hô̆i đong kring vế Khu lâp kong têa hiăng po hôp tơdrêng vâ tối ‘na tơdroăng tơhrâ pơtê tơplâ ki nếo châ tơpui rơhéa pơla Israel ƀă Palestine ing khu ki kố pro pơlĕm dế ra dêi Egipto vâ pơtê tơplâ ki hiăng ton 3 hâi a Gaza. A rôh hôp mê, Hô̆i đong kring vế Khu lâp kong têa hiăng khĕn kơdeăn ki mơ-eăm dêi Egipto tung hbrâ hôp tơpui tơdroăng pơkâ môi luât thế pơtê tơplâ pơla Israel ƀă Khu lêng Tơplâ dêi Islam Jiha dêi Palestine a Gaza.

Laga kơ koan khu lâp kong têa xuân tối tơbleăng luât pơtê tơpĕng tơplâ oh tá tơngah to lâi ƀă tŭm tơdroăng lơ nếo hlo ai ing tơdroăng pêi pro xua kơneăm hêng hôu kô tơdjâk troh mâu tơdroăng kal kí. Tối nhên, tơdroăng tơplâ pơla  achê kố tung kơpong hiăng ‘’pro lŭp ó ăm kuăn pơlê’’.

Tơdroăng ngế kum pêi tơdroăng cheăng dêi Khu lâp kong têa ‘na Trung Đông ăm ‘nâi, khu lâp kong têa kô tơrŭm krá ƀă Israel prế Palestine vâ pơtối rak vế luât pơkâ pơtê tơpĕng tơplâ.

 Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định