Tăng ngăn hâi: 24/6/2021

 

VOV4.Sêdang - Hâi teăm châ 1 khế sap ing ‘nâi ai pơreăng êi kéa po pom tâ tú a kơpôu ro a kong pơlê Gia Lai hiăng tâ tú troh 35 to cheăm, bêng, pơlê kân a tơring tung kong pơlê. Khu ngăn pơlât mơnăn kong pơlê Gia Lai ăm ‘nâi, riân troh lơ 23/6, kong pơlê kố hiăng ai 840 to kơpôu ro dêi lối 500 rơpŏng păn a 35 to cheăm, dêi 6 tơring ƀă pơlê kong kơdrâm Plei Ku tâ pơreăng. Tung kơxô̆ ki mê, 31 to hiăng hlâ, riân ki tro lŭp rêm hơnăm châ troh a rơtuh liăn.

 

 

Gia Lai: Pơreăng êi kéa po pom a kơpôu ro hiăng tâ tú troh 36 to cheăm, bêng

 

Tơring Čư Sê ai 10 tíu tâ tú pơreăng ƀă tơring Kông Chro ai 9 tíu tâ tú pơreăng cho mâu tíu ki tâ tú rĕng má môi. Khu ngăn pơlât mơnăn Gia Lai hiăng tơrŭm ƀă mâu tơring cheăm hnê tối ăm kuăn pơlê rôe ƀă pâk lối 500 rơpâu kŏng vaccine hbrâ mơdât pơreăng ăm kơpôu ro; ăm lối 4 rơpâu lit têa pơkeăng vâ xôh pơreăng a kơpong tu tâ tú. Khu ngăn pơlât mơnăn mơnôa kong pơlê Gia Lai ai tối tiah kố, pơreăng êi kéa po pom mơni kô pơtối tâ tú troh lâp lu, mê mâu ngế kuăn pơlê rĕng tơbleăng pêi pro troăng hơlâ pơlât mơdât ƀă ko tơniăn ăm mâu kơpôu ro.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định