Tăng ngăn hâi: 26/5/2022

VOV4.Xơ Đăng - Kong pơlê Gia Lai nếo tơkŭm po leh kân krip leh pôu tơbâ vế, leh pôu ngăn ƀă ‘mế 18 kơxêng kiâ mâu lêng Việt Nam hlâ tơplâ a kong têa Kul ‘mế a ilâng kiâ tơring Đức Cơ (Gia Lai). A rôh leh, kăn hnê ngăn Vi ƀan kong pơlê Gia Lai tối: Kăn ƀô̆, mâu lêng ki pleăng hnoăng tơná ƀă mâu ngế Việt Nam ki rơkê hiăng rơtế ƀă kuăn pơlê kong têa Kul ki khên tơnôu tơplâ ta troh hlâ rêh, kum kuăn pơlê Kul châ tơniăn lĕm, hluăn ing khu lêng ‘mêi ki kơdê hlâ long mơngế.

 

 

 

Gia Lai po leh tơbâ vế ƀă ‘mé 18 kơxêng kiâ mâu lêng Việt Nam hlâ pleăng hnoăng tơná hlâ rôh tơplâ a kong têa Ku

Tơdroăng veăng tơplâ hlâ rêh dêi mâu lêng ƀă tro lŭp hên pá kâi tối, pro tơdroăng hơ-ui, mơjo ăm mâu kuăn pơlê tung lâp tơnêi têa. Mâu kơxêng kiâ mố đô̆i ki klâ mê xua Đô̆i K52 (Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng kong pơlê Gia Lai) tí tăng, tơkŭm tung rơnó mơdrăng hơnăm 2021-2022. Kố cho rơnó mơdrăng roh má 21, Đô̆i K52 pêi hnoăng cheăng lăm tăng kơxêng ki mâu lêng mố đô̆i hlâ a kong têa Kul. 

Ing mê, Đô̆i ki kố hiăng châ ‘nâi ai 77 tơdroăng ăm ‘nâi ‘na tíu ‘mế mâu ngế ki hlâ xua tơplâ, tơkŭm lăm tăng a 22 tíu ki vâi tối ai tơnâp mâu ngế ki hlâ ƀă hlối chiâng xo 18 kơxêng kiâ mâu ngế hlâ ai hnoăng.

Gương tơplôu ƀă tơbleăngɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định