Tăng ngăn hâi: 25/1/2022

VOV4.Xơ Đăng - Hâi lơ 24/1, Kăn teăng mâ khu râ kăn xiâm ‘na troăng hơlâ gak kring ƀă tơpui kâ dêi Khu tơrŭm châu Âu - EU mơnhên, EU ôh tá ai pơkâ tơvêh mâu ngế pêi cheăng tơpui kâ a Kiev, kong têa Ukraina vêh dêi a tơnêi têa, laga tơdrêng amê xuân tối nhên môi roh plâ ƀâ ‘na lêng dêi Rusi a kong têa Ukraina chiâng ai drêng lâi ôh tá ‘nâi.

Hdrối mê rơtế môi hâi, Khu xiâm tơpui kâ kong têa Mih tơbleăng hiăng djâ rơpŏng mâu ngế pêi cheăng kơ koan teăng mâ a Kiev, tơdrêng amê ăm phêp mâu ngế pêi cheăng dêi kơ koan teăng mâ tơpui kâ Mih vâ lo vêh xêh ing kong têa Ukraina, ƀă xiâm kối cho vâ tơtrâ ƀă mâu tơdroăng mơnhâu rế hía  rế tâk ing peăng Rusi. Kơ’nâi mê, Khu xiâm tơpui kâ kong têa Ăng-glê xuân tơbleăng tối, mâu ngế pêi cheăng dêi Kơ koan teăng mâ a kong têa Ăng-glê a Ukraina kô lo ing kong têa kố ƀă xiâm kối môi tiah mê há.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

 

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định