Tăng ngăn hâi: 29/10/2020


 

VOV4.Sêdang – Vi [an châu Âu - EC a hâi lơ 28/10 hiăng mơ’no hên mâu troăng hơlâ ki nếo vâ hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 tung pơla mâu kong têa tung Khu tơru\m châu Âu. Drêng hlo kuăn pơlê rế hía tro tâ pơreăng kố rế hên, Vi [an hnê ngăn châu Âu hnan thế chin phuh dêi 27 to kong têa pêi pro hên tâ [ă ai tá tơdroăng tơru\m cheăng krá tâ.

Vi [an châu Âu tối pơtâng, tung mâu khế rơnó tô, mâu kong têa hiăng pro pơhôi iâ ki ăm thế kuăn pơlê ối kơtăn klâ hơngế dêi pó, la xuân tá hâi teăm ai troăng hơlâ ki nhên vâ pêi pro tơtro tâ tung la ngiâ. Vâ pêi pro le\m tro ‘na tơdroăng séa ngăn xiâm kối khu ngế ki pro tâ tú pơreăng, Khu tơru\m châu Âu tối tiah kố, mâu chin phuh kal athế pêi đi đo, pro ton khế ‘na pâk xo mơheăm séa ngăn pơreăng.

Măng t^ng hdrối, Vi [an châu Âu tối pơtâng kô mơ’no 100 rơtuh euro vâ rôe 22 rơtuh khu tơmeăm khoăng ki vâ séa ngăn mơheăm tung mâu kong têa ki ối tung khu kố.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định