Tăng ngăn hâi: 22/1/2022

VOV4.Xơ Đăng - Vi ƀan hnê ngăn kong pơlê Dak Nông hiăng ai pơkâ hrê lối 35 rơtal liăn pôu kơ-êng, hbru tơmeăm, mơhnhôk mâu khu ƀă tŏng kum ăm mâu kơtiê, mâu ngế ki xơpá tung rôh Têt Lo hơnăm nếo Nhâm Dần 2022. Hơnăm kố, pakĭng mâu rơpŏng ki ai troăng hơlâ tŏng kum, mâu ngế ki ai hnoăng ƀă kăch măng, mâu tíu pêi cheăng gak kring, kong pơlê Dak Nông po rơdâ tơdroăng ki diâp kế tơmeăm Têt troh tâi tâng mâu hngêi pơkeăng cheăm, mâu tíu gak hbrâ mơdât pơreăng COVID-19, mâu khu lêng ki hbrâ mơdât pơreăng, ƀă mâu tíu pêi cheăng rak ngăn kong a kong pơlê.

 

 

Khu kăn Kuô̆k hô̆i kong pơlê Dak Nông hbru tơmeăm Têt ăm vâi hdrêng xơpá

 

Kong pơlê xuân hbru rêm thôn pơlê mâu ngế hdroâng kuăn ngo 6 rơtuh liăn vâ tơkŭm ăm vâi krâ nhŏng o hơniâp ro Têt. Rơtế ƀă liăn ngân, Dak Nông hiăng mơhnhôk hên liăn tŏng kum vâi krâ nhŏng o châ kâ Têt hơniâp ro, ƀă túa pơkâ pôi tá lôi rơpŏng ki lâi kơklêa tung mâu hâi tơdah rơnó hơngui nếo. Kong pơlê xuân pơkâ thế Chin phuh ‘no 950 tâ̆n phái kum ăm mâu kơtiê.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định