Tăng ngăn hâi: 15/5/2021

VOV4.Sêdang - Sap ing mơ’nui khế 4 pơla hdrối kố, Khu ngăn on tơhrik kong pơlê Dak Nông hiăng seá ngăn phần mềm tung kơmăi vi tĭnh mơhno tối ing hơngế. Bu kơ’nâi tơdế khế pêi cheăng ƀă phần mềm kố hiăng  hlo ai lối 100 ngế xuá on tơhrrik lối hên ó tâng vâ pơchông ngăn ƀă tơdroăng xúa rêm hâi tâk luâ tâ 10 hdroh.

 

 

Kăn ƀô̆ ngăn on tơhrik Dak Nông troh ngăn ƀă hnê tối ‘mâi rơnêu troăng kơxái on tơhrik xúa dêi rơpŏng pôa Điểu San a tơring Tuy Đức

 

Kăn ƀô̆ ngăn ‘na on tơhrik hiăng krếo phôn ƀă lăm troh ngăn a hngêi, hnối hnê tối kuăn pơlê túa xúa on tơhrik ăm i tơtro. On tơhrik ki xuá khoh chiâng tâk hên ó tiah mê xua kơxái on tro chuih tit, tro krêa pơla peá pro kơxái. Kăn ƀô̆ ngăn ‘na kih thuât hiăng rĕng teăm troh kum kuăn pơlê ‘mâi rơnêu.

 

 

Phần mềm mơnhên ivá on tơhrik ki seá ngăn tung vi tĭnh ing hơngế

 

Tiô kong pơlê Dak Nông ăm ‘nâi, nôkố a mâu tíu ki kuăn pơlê xúa on tơhrik pơrá hiăng châ krâ kong tơ tâi tâng. Tơdroăng ki xúa phần mềm seá ngăn tung kơmăi vi tĭnh ing hơngế hiăng châ kum ăm mâu kăn ƀô̆ châ ‘nâi plĕng, rĕng châ hlo tơdroăng ki xía vâ drêng kuăn pơlê xúa on tơhrik ôh tá tro tơdroăng, lơ ai tơdroăng xía vâ ing kơxái on.

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định