Tăng ngăn hâi: 24/6/2021

 

VOV4.Sêdang - Tiô Khu pơkuâ ngăn pơkeăng ƀă khăm pơlât kong pơlê Dak Nông tối, mâu ngế tung kong pơlê trâm mâ ƀă 2 ngế tro tâ COVID 19 a Pơlê kong kân Hồ Chí Minh klêi kơ’nâi khăm ngăn ăm hlo âm tĭnh roh má 1 ƀă virus SARS-CoV2. Hdrối mê, klêi kơ’nâi tơdah tơdroăng péa ngế tro tâ pơreăng má 13.498 ƀă má 13.499 sap ing Pơlê kong kân Hồ Chí Minh lăm troh a kong pơlê Kon Tum ai prôk hluâ kong pơlê Dak Nông dương tĭnh ƀă COVID-19, trâm mâ mâu ngế dế pêi cheăng a mâu tíu xo hnoăng liăn drô troăng prôk tung kơpong dêi kong pơlê Dak Nông.

Kơvâ khăm pơlât Dak Nông hiăng thâ ti tăng 10 ngế trâm mâ ối achê xo mơheăm khăm ngăn ƀă tơkŭm klâ kơtăn tơkŭm vâ séa ngăn. Tiô khăm ngăn Realtime-PCR, 10 ngế trâm mâ ối achê kố hiăng ăm hlo âm tĭnh roh má 1. Nôkố ivá dêi mâu ngế ki klâ kơtăn xuân tơniăn, khu ƀok thái pơkeăng dế chêh inâi mâu ngế F2 vâ pơkâ klâ kơtăn tiô pơkâ.

 

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định