Tăng ngăn hâi: 28/5/2022

VOV4.Xơ Đăng - Hngêi arak liăn kum rêh ối pơlê pơla kong pơlê Dak Lak dế pêi pro rĕng tơdroăng mơ’no liăn, ăm kơxô̆ liăn mung ki kơjo ‘na pro tơniăn ƀă mơnhông cheăng kâ tiô Pơkâ kơxô̆ 11 hâi lơ 30/1/2022 dêi Chin phuh. Dak Lak hiăng châ pơcháu 259 rơtal 200 rơtuh liăn pơkâ pêi kơxô̆ liăn mung mâu tơdroăng ăm mung kơjo tiô pơkâ kơxô̆ 11 dêi Chin phuh.

 

 

Kăn ƀô̆ Hngêi arak liăn kum rêh ối pơlê pơla kong pơlê Dak Lak séa ngăn tơdroăng xúa kơxô̆ liăn

 

Tung mê, 254 rơtal 400 rơtuh liăn kô châ ăm mung vâ pêi pro tơdroăng pơkâ pêi troh tơnêi têa ‘na mơnhông cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla kơpong vâi krâ hdroâng kuăn ngo ƀă kong ngo hneăng 1 sap 2021 troh 2025. Hdrối mê, Khu xiâm xuân hiăng xing xoăng ăm Dak Lak lối 71 rơtal liăn vâ pêi pro 3 tung 5 tơdroăng ăm mung liăn kơjo tiô Pơkâ 11.

Tung mê ăm mung tŏng kum tăng cheăng pêi, rak ƀă po rơdâ tơdroăng pro 50 rơtal liăn; ăm mung hngêi ối pơlê pơla 20 rơtal liăn; kơxô̆ liăn ăm mung ƀă hok tro, sinh viên ai tơdroăng rêh ối pá puât vâ rôe kơmăi tĭnh, tơmeăm kum tung hriâm tâp mơ’no tơdrêng tung um tiô troăng hyôh măng 1 rơtal 100 rơtuh liăn.

A Sa Ly tơplôu bă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định