Tăng ngăn hâi: 24/7/2021

VOV4.Sêdang - Kơvâ khăm pơlât Dak Lak hiăng pơxiâm pâk vaccine hbrâ mơdât COVID 19 roh má 3 ăm mâu khu ngế ki kơjo dêi kong pơlê. Mâu ngế vê rơxế troăng hơngế châ ‘mot tung khu kơjo roh kố po tơdroăng kơdroh chôm kreăng tung pơto tơmeăm pơla kong pơlê, kum pêi pro pơkâ péa xôh: rế hbrâ mơdât pơreăng rế tơniăn cheăng kâ. Tiô CDC Dak Lak, tung roh pâk vaccine COVID 19 roh má 3 kố, ƀă 30 rơpâu klŏng vaccine châ xing xoăng, kong pơlê kô pâk ăm mâu khu kơjo cho mơngế pêi cheăng tung kơvâ khăm pơlât, mơngế veăng hbrâ mơdât pơreăng, mơngế pêi cheăng tung mâu kơpong hngêi kơmăi kơmok, hngêi arak liăn, kơchơ tê mơdró ki xiâm.

 

 

Mơngế lăm chêh tối dêi ivá châ chăn ƀă kô pâk vaccine roh má 3 a hngêi pơkeăng bêng Ea Tam, pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột

 

Tơdroăng mâu ngế vê rơxế troăng hơngế châ kơjo pâk vaccine COVID 19 châ mâu khu tê mơdró a Dak Lak kheăn kơdeăn ‘nâng, pói tơngah kum tah lôi tơdroăng chôm kreăng pơto tơmeăm pơla kong pơlê dế ai nôkố. Roh pâk vaccine COVID 19 roh má 3 a kong pơlê Dak Lak, tiô tối hdrối châ tơkŭm pâk a hâi lơ 22 khế 7.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định