Tăng ngăn hâi: 23/6/2021

 

VOV4.Sêdang - Khu rak ngăn nâp hnoăng liăn mơhá kong pơlê Dak Lak ăm’nâi, maluâ sap ing apoăng hơnăm troh nôkố pơreăng COVID-19 tâ tú ôh tá tơniăn, tơdjâk troh tơdroăng cheăng mơjiâng pro, tê mơdró, laga khu rak ngăn nâp hnoăng liăn mơhá kong pơlê hiăng nâp châ lối 2.688 rơtal liăn, châ 63% tiô tơdroăng ki tơnêi têa pơcháu ƀă tâk 14% tâng vâ pơchông ƀă khế kố hơnăm nah.

Tiô pôa Ngô Việt Hồng, kăn phŏ ngăn nâp hnoăng liăn mơhá kong pơlê Dak Lak tối, xiâm kối tơdroăng ki nâp hnoăng liăn mơhá tâk rơdêi cho xua mâu kơxô̆ liăn nap sap ing mâu tơdroăng tơkêa on tơhrik kơtâu ƀă hyôh tô mâ hâi tâk hên; mâu tơmeăm ƀiĕr, drôu, têa ngeăm xuân tâk hên tâng vâ pơchông ƀă mâu hơnăm hdrối; pakĭng mê, nâp hnoăng liăn mơhá tơnêi, rak vế hyôh kong prâi, pêi cheăng ƀă kơmăi kơmok ki kŭn ƀă hên ki ê xuân tâk.

Sap ing nôkố troh mơ’nui hơnăm, Khu nâp hnoăng liăn mơhá kong pơlê Dak Lak pơtối séa ngăn pơkâ thế dêi râ kơpêng tơbleăng mâu tơdroăng ki nâp hnoăng liăn mơhá; mơdêk hnoăng cheăng tơrŭm ƀă khu kăn pơkuâ mâu tơring, cheăm mơdêk hnoăng cheăng séa ngăn vâ nâp hnoăng liăn mơhá, liăn chĕn ôh tá kâi mơdrếo ‘na nâp hnoăng liăn mơhá châ tơƀrê.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định