Tăng ngăn hâi: 16/5/2022

 

 

 VOV4.Xơ Đăng -  Klêi kơ’nâi pơtê xua tơdjâk pơreăng Covid-19, a Tíu xiâm mơđah tơbleăng mơhno túa lê̆m tro kong pơlê Dak Lak, Khu xiâm ngăn mơhno túa lê̆m tro - Tơ’noăng ivá ƀă Ôm hyô kong pơlê Dak Lak, tơkŭm po tơdroăng mơđah tŏn chêng koăng chuât xtó troh kong ngo ƀă pơxá ‘’ Đi đo tâng chuât troh pơlê kơpong kong ngo” vâ ăm kuăn pơlê ƀă tơmối ngăn. Pakĭng châ ôu drôu xiâm, truâ mêa hlối kơ̆nhŏn xuâng tiô chal ton nah, xuân rơtâ tá.

Dak Lak ‘mâi mơnhông tơdroăng mơđah tŏn chêng koăng ăm tơmối ngăn

Khu xiâm ngăn mơhno túa lê̆m tro- tơ’noăng ivá ƀă Ôm hyô kong pơlê Dak Lak ăm ‘nâi: kố cho tơdroăng ki kal tơbleăng ăm kuăn pơlê, tơmối ngăn vâ hlo ‘nâi ki pơxúa tơviah dêi tơdroăng tŏn chêng koăng Tây Nguyên; tơbleăng um méa  ôm hyô, mơhno ki lê̆m tro dêi kong pơlê Dak Lak.

            Gương tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định