Tăng ngăn hâi: 20/10/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Tơdroăng ing Vi [an Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam kong pơlê Dak Lak tối ăm ‘nâi, vâ chê môi măng t^ng hiăng hluâ, tíu cheăng pơtối tơdah hr^ng rơtuh liăn [a\ hên kế tơmeăm kâ ing mâu khu pú hên, ngế krê tung kong pơlê Dak Lak to\ng kum kuăn pơlê dế tro têa kân lân lu a péa kong pơlê Quảng Trị [a\ Thừa Thiên – Huế.

Khu pơkuâ khôp Phop kong pơlê Dak Lak veăng tơlo tơmeăm liăn ngân ăm peăng tơdế tơnêi têa

 

Mơhé tá hâi mơhnhôk kơbông krếo to\ng kum laga troh hâi lơ 19/10, hiăng ai chât khu pú hên, ngế krê a Dak Lak troh to\ng kum 250 rơtuh liăn [a\ hên kế tơmeăm khoăng ăm kuăn pơlê dế tro kong prâi pro ôh tá tơniăn a péa kong pơlê Quảng Trị [a\ Thừa Thiên Huế.

{a\ hiâm mơno to\ng kum dêi pó, rơtế [a\ to\ng kum ing Vi [an Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam, Khu pơkuâ mơngế khôp kong pơlê Dak Lak hiăng diâp ăm 3 rơpâu kơxuô tơmeăm troh [a\ kuăn pơlê kơpong têa kân lân lu. Mâu tíu khôp lâp kong pơlê xuân hiăng tơlo châ vâ chê 600 rơtuh liăn vâ Khu pơkuâ tơmeăm djâ a peăng tơdế tơnêi têa, to\ng kum kuăn pơlê a péa kong pơlê Quảng Trị [a\ Thừa Thiên Huế.

A sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định