Tăng ngăn hâi: 10/8/2022

 

 

 

VOV4.Xơ Đăng -  Kơxê lơ 9/8, a pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, Khu pơkuâ ngăn Đoân Droh rơtăm Dak Lak tơkŭm po tơdroăng trâm mâ ƀă khĕn kơdeăn sinh viên hdroâng kuăn ngo ki rơkê kong pơlê Dak Lak hơnăm 2022. Drêng kố, khu pơkuâ ngăn Đoân Droh rơtăm Dak Lak khĕn kơdeăn 59 ngế sinh viên hdroâng kuăn ngo, dế hriâm a mâu hngêi trung đăi hok tung lâp tơnêi têa, ki hriâm rơkê má môi tung hơnăm hriâm 2021 – 2022.

Kăn Khu pơkuâ ngăn Đoân diâp ƀâng khĕn kơdeăn ăm mâu sinh viên ki châ khĕn kơdeăn

 

Veăng ai mâ a tơdroăng kố, mâu vâi pú sinh viên hiăng châ tơpui tơno ƀă Phŏ yăo sư – Tiê̆n sih Ƀuôn Krông Tuyết Nhung, (giảng viên hngêi trung Đăi hok Tây Nguyên) ‘na inâi Sinh viên ƀă tơdroăng ki rak vế mơhno túa lĕm tro hdroâng kuăn ngo.

Xup um chôu vế ƀă mâu kăn ki veăng ai mâ

 

 

Mâu vâi pú hiăng mơ’no tối túa tơmiât, túa ki hvái ngăn dêi tơná ƀă mơhno túa lĕm tro hdroâng kuăn ngo, pơkâ mơ’no mâu troăng hơlâ veăng kum rak vế, mơdêk tơdroăng khôi túa ton nah, malối cho nâl tơpui, chư chêh dêi hdroâng kuăn ngo tơná.

 Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định