Tăng ngăn hâi: 28/6/2022

VOV4.Xơ Đăng - Hneăng tơ’noăng râ má pái phôh thong hơnăm 2022 po tung pơla 2 hâi sap lơ 7 troh lơ 8/7. Kong pơlê Dak Lak ai lối 20.400 ngế hok tro chêh inâi tơ’noăng a 32 to tíu tơ’noăng a 15 tơring, pơlê kong krâm, pơlê kong kơdrâm tung kong pơlê. Pôa Phạm Đăng Khoa, Ngế ki pơkuâ Khu ngăn hnê hriâm ƀă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê kong pơlê Dak Lak ăm ‘nâi: Hneăng tơ’noăng hơnăm kố, Khu xiâm ngăn hnê hriâm ƀă Hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê mâu kong pơlê chiu pôu râng dêi hnoăng cheăng tơkŭm po tơ’noăng.

 

 

Khu Hnê mơhno Hneăng tơ’noăng râ má pái phôh thong hơnăm 2022 kong pơlê Dak Lak séa ngăn khât a Tíu tơ’noăng Hngêi trung râ má pái Ƀuôn Ma Thuột

 

Xua mê, Khu ngăn hnê hriâm ƀă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê Dak Lak hiăng hbrâ rơnáu chêh pro túa pơkâ sap ing hdrối. Troh nôkố, hnoăng cheăng hbrâ ăm rôh tơ’noăng râ má pái phôh thong hơnăm 2022 dế châ tơbleăng tro tơdroăng. Mâu hngêi trung ai hok tro tơ’noăng athế hriâm rơbot, tơkŭm mơnhên tối ivá, xing xoăng hok tro vâ rơbot ƀai.

‘Na mâu ngế ki veăng kum tung rôh tơ’noăng, Khu ngăn hnê hriâm ƀă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê kong pơlê Dak Lak hiăng mơhnhôk lối 2.700 ngế kăn ƀô̆ pêi dêi hnoăng cheăng a mâu tíu tơ’noăng. Vâ ăm rôh tơ’noăng kố châ tơkŭm po tơniăn, kơtăng, tro pơkâ, Khu ngăn hnê hriâm ƀă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê malối tơmâng ngăn troh kăn ƀô̆ pêi hnoăng cheăng séa ngăn.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định