Tăng ngăn hâi: 28/5/2022

VOV4.Xơ Đăng - Kơxê lơ 27/5, a pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, Tíu ‘măn rak kế tơmeăm ton nah dêi Tơnêi têa tơrŭm ƀă tíu ‘măn rak kế tơmeăm Dak Lak tơkŭm po rôh hôp tơbleăng klêi kơ’nâi tăng hlo tơdroăng ton nah khảo cổ học Thác Hai rôh má péa. Tíu séa ngăn ton nah khảo cổ học Thác Hai ối tung thôn 6, cheăm Ia Jlơi, tơring Ea Súp, kong pơlê Dak Lak. Kế ki kố châ hlo apoăng hơnăm 2020 ƀă séa ngăn rôh má môi a khế 3 hơnăm 2021.

 

Mâu kăn veăng séa ngăn kế tơmeăm mơđah tơbleăng

 

A rôh séa ngăn má 2 pêi pro sap ing mơ’nui hơnăm 2021 troh nôkố, mâu khu ki séa ngăn ‘na tơdroăng ton nah hiăng tăng tơkŭm châ mâu tíu, kế tơmeăm môi tiah: chông hmốu, tơmeăm pro ƀă tơnêi hneăn, kế ki châ pro ƀă nhĕng, tơnâp kiâ, lối 1 rơpâu to trum ki pong hmốu tŭm túa ƀă lối rơpâu kơlêa ki kŭn.

Tiô mâu khu ki séa ngăn ‘na tơdroăng ton nah, tíu ki séa ngăn tơdroăng ton nah Thác Hai cho tíu ki ôh tá tơniăn, rế ai tơdroăng rêh ối, rế cho kơpong ki tâp kiâ, rế cho cho to tíu ki pro trum pong hmốu ki kân. Tíu kố ai sap ing ton nah kơtăn kố dâng 3.500 hơnăm troh 2 rơpâu hơnăm hdrối ƀă ối ton dâng 1 rơpâu hơnăm.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định