Tăng ngăn hâi: 28/6/2022

VOV4.Xơ Đăng - Tiô Khu xiâm ngăn ‘na bro hnoăng mơhá Dak Lak, mơhé tơdjâk dêi pơreăng COVID-19 la ing apoăng hơnăm troh nôkố tơdroăng xo hnoăng mơhá dêi mâu khu tơrŭm cheăng, khu mơdró hiăng luâ pơkâ. Ing mê, a Dak Lak ing apoăng hơnăm 2022 troh nôkố kơxô̆ liăn xo ing nâp hnoăng mơhá lối 2 rơpâu 849 rơtal liăn châ vâ chê 62% tiô tơdroăng tối hdrối dêi Tíu xiâm pơcháu, tơ-‘mô ƀă 122% tâng vâ pơchông ƀă hơnăm 2021.

 

 

Dak Lak: 6 khế xo hnoăng mơhá châ 62% dêi hơnăm

 

Tung mê, mâu kơxô̆ liăn pro hnoăng mơhá hên ing mâu khu mơdró pa gong tê mơdró tâk lối 20%; pro hnoăng mơhá tơná krê xêh lối 86%; kơxô̆ liăn nâp hdrối pơkâ 42%; Liăn nâp ƀă liăn nâp 6,5%; xo liăn mâ râ kơpêng tí tăng chiâ xo tơmeăm khoăng tung kơdâm tơnêi 8,4%; xo liăn bro hnoăng mơhá tơnêi vâ chê 15%.

Pôa Bùi văn Chuẩn, Ngế xiâm ngăn ‘na bro hnoăng mơhá kong pơlê Dak Lak ăm ‘nâi: Xo liăn ngân nâp ăm hngêi rak liăn tâk xua tơdroăng cheăng kâ rế vâ mơnhông klêi kơ’nâi pơreăng kân COVID-19. Tơdrêng amê, kơvâ ngăn ‘na bro hnoăng mơhá hiăng mơdêk tơdroăng cheăng séa ngăn ‘na mơdât pro lŭp xo hnoăng mơhá.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định