Tăng ngăn hâi: 4/8/2021

VOV4.Sêdang -.Hâi lơ 3/8, Viƀan kong pơlê Bình Dương hiăng phiu ro mơjiâng pro kêi, ăm pêi cheăng 2 hngêi pơkeăng pơtân kân ai lối 8.300 xoăng koi pơlât vâ pơlât mâu ngế tro tâ pơreăng COVID 19. Môi hngêi pơkeăng pro a Hngêi trung Đăi hok Việt Đức, pơlê krâm Bến Cát ƀă môi hngêi pơkeăng kơpong hngêi pêi cheăng dêi Kŏng ti tơlo liăn mơjiâng pro kơmăi kơmok BW, xuân ối tung pơlê krâm Bến Cát.  Tíu má 2 dêi Hngêi pơkeăng pơtân châ krâ ‘măn tŭm kơmăi kơmok tơtro vâ pơlât mâu ngế tro tâ COVID 19 ƀă mơngế ki ôh tá hlo pơreăng pakong, ƀă tro pơreăng ôh tá bê râ. Tơdrêng amê, ai tơ’nôm 600 xoăng koi pơlât krâ ‘măn kơmăi hiâm oxy môi tíu tơdjêp ƀă kơmăi oxy tíu xiâm.
 

 

Khu xiâm ngăn pơkeăng ƀă khăm pơlât séa ngăn 2 hngêi pơkeăng pơtân ahdrối vâ ăm xúa

 

Hdrối mê, Hngêi pơkeăng pơtân kơxô̆ 1 Bình Dương xua Kŏng ti xiâm Becamex IDC mơjiâng pro a Tíu xiâm mơđah tơbleăng tơmeăm khoăng lâp plâi tơnêi a pơlê kong kơdrâm nếo Bình Dương ƀă 1.500 xoăng koi pơlât ai tŭm kơmăi kơmok pơlât rơxông nếo. Hngêi pơkeăng kố hiăng tơdah pơlât ăm lối 1.300 ngế tro tâ COVID 19 ƀă hiăng ai 140 ngế lo hngêi pơkeăng xua hiăng prêi lĕm.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định