Tăng ngăn hâi: 22/1/2022

VOV4.Xơ Đăng - Pôa NaNarendra Modi, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Ấn Độ pơkuâ hneăng hôp apoăng hneăng hôp mâu kăn xiâm Ấn Độ ƀă Tơdế châu Á hâi lơ 27/1 la ngiâ tiô tơdroăng hôp ‘no tiô troăng hyôh Internet. Hneăng hôp veăng ai mâu kăn dêi mâu kong têa Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan ƀă Uzbekistan. A hneăng hôp, mâu kăn 6 to kong têa tiô tối hdrối kô tơpui ‘na mâu tơdroăng pơkâ vâ mơdêk tơrŭm cheăng pơla Ấn Độ ƀă Tơdế châu Á rế tơ-ƀrê tâ.

Mâu kăn xuân tơpui troăng rơhlâ dêi tơná ƀă tơdroăng tung kơpong ƀă lâp plâi tơnêi ki mâu kong têa rơtế vâ ‘nâi plĕng, malối tơdroăng kring vế tơniăn tung kơpong. Hneăng hôp mâu kăn xiâm rôh apoăng châ tơkŭm po hiăng tối ki rơtế hmâ rế tâk dêi Ấn Độ ƀă Tơdế châu Á, kơpong châ ngăn cho kơpong ki achê po rơdâ dêi Ấn Độ. Kăn pơkuâ rêm pâ hiăng tơpui tơrá mâu kăn a rôh hôp tơpui pơla péa pâ ƀă hên tơdroăng ki ê.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định