Tăng ngăn hâi: 28/5/2022

VOV4.Xơ Đăng - Mâu tơdroăng chêh tối dêi Chin phuh Ấn Độ ăm ‘nâi kong têa kố nôkố ôh tá ai pơkâ pơtê tê phái ngi kong têa ê tung la ngiâ. Ấn Độ cho kong têa tê phái ngi kong têa ê hên má môi tung lâp plâi tơnêi. Nôkố mơhé ai tŭm ‘măn phái ƀă yă phái tung tơnêi têa dế rơpâ tâ yă rôe ai tŏng kum xua Tơnêi têa pơkâ. Xua mê, tơdroăng pơtê tê phái ngi kong têa ê cho ôh tá kal.

Mâu tơdroăng tối ‘na tơdroăng Ấn Độ pơtê tê phái ngi kong têa ê ai tung pơla, hâi lơ 14/5, Ấn Độ tơbleăng mơdât tê phái mi ngi kong têa ê klêi kơ’nâi ai tơbleăng tối hdrối kong têa kố kô tê ngi kong têa ê 10 rơtuh tâ̆n phái tung hơnăm kố. Kong tô râ ó tung lối 2 khế kố nah hiăng tơdjâk hên troh pêi lo báu dêi roh pôe xo báu mĭ nôkố a Ấn Độ, pro yă rôe tung tơnêi têa to kơnâ tá hâi chói ai.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định