Tăng ngăn hâi: 10/8/2022

 

 

 

VOV4.Xơ Đăng - Ấn Độ ƀă Mih pơxiâm hriâm lêng tơchoâm ki kân pơxá “Ex Vajra Prahar 2022. Hneăng hriâm  lêng rôh kố ton 21 hâi, po a kơpong  đông lêng Bakloh cho kong pơlê kân Himachal Pradesh vâ ‘mâi mơdêk ki tơrŭm ‘nâi plĕng pơla mâu Lêng ki rơdêi dế pá tơnêi têa. Tung rôh tối tơbleăng ƀă khu chêh  hlá tơbeăng, mâu lêng Ấn Độ ăm ‘nâi, kố cho rôh má 13, péa pâ tơkŭm po hneăng hriâm lêng tơchoâm pơla Khu lêng rơdêi.

Hneăng hriâm lêng tơchoâm pơla khu lêng ki rơdêi dế Ấn Độ ƀă Mih vâ hnê ăm dêi rơpó ‘nâi túa ki rơkê ƀă pêi pro tung mâu tơdroăng môi tiah pơkâ tơdroăng cheăng pêi tơchoâm ƀă tơdroăng vâ tơplâ. Hneăng hriâm lêng tơchoâm vâ ‘mâi mơnhông tơ-brê ki rơkê ƀeăn tung tơrŭm pơla mâu lêng ki rơkê dêi péa tơnêi têa vâ hbrâ ví ƀă mâu tơdroăng peăng khu ‘mêi mơnhâu pro ôh tá tơniăn.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định