Tăng ngăn hâi: 25/9/2021

VOV4.Sêdang - Rusi ƀă khu lêng Taliban pơkuâ a kong têa Afghanistan dế tơpui tơno ‘na tơdroăng môi khu dêi Chin phuh xua Taliban rah xo troh lăm pôu pêi cheăng a kong têa Rusi tung la ngiâ. Laga, tiô tơdroăng ing Khu xiâm tơpui kâ kong têa Rusi, tơdroăng ki nhên dêi roh tơpui phôn xuân tá châ tối tơbleăng.

Hdrối mê, Ngế xiâm phŏ Khu xiâm pơkuâ ‘na mơhno túa lĕm tro ƀă tơdroăng kal kong têa Afghanistan, tơdrêng amê cho ngế tơpui dêi Taliban tối ăm ‘nâi, Chin phuh dêi Taliban vâ lăm pôu pêi cheăng a kong têa Rusi. Taliban dế pơkâ Rusi cho khu ki ối tung dế pơla Khu lâp kong têa ƀă Afghanistan vâ kơdroh mâu luât pơxâu phâk ƀă kong têa kố xuân môi tiah kum vêh mơjiâng tơnêi têa.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định