Ngon tô thứ 6 mự 23/7/2021

Pi nọng chựa nọi côn nẳng phổng đèn mương nho xùng luông phạng phong, báu choi hẳư pưng vịa dệt lặc khảu ók phổng đèn mương phít phép

----------------------------------------

Chấp năm luông uồn pa khòng Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Bộ đội đèn mương ma tang há phong “Tênh lài dần mương chôm hặp chự phong dchj bệnh cô vít 19 cánh chự phong vịa lặc khảm cài đèn mương phít phép” nẳng phổng đèn mương, té mự 13/5 ma họt khay, pưng đôn đèn mương khòng Bộ đội đèn mương 44 tỉnh, thanh phố cọ cạt kiên cắp 923 xã, chấp năm pưng chu chiên páo, púc chuân há phong cánh tổ chức hẳư 5.229 bản chấp năm ký chào hẹn cắp xã, hạng xíp lài păn chua hươn dần cọ chào hẹn cắp bản ma tang chự phong bệnh cô vít 19, báu lặc khảm cài đèn mương phít phép, báu choi dừa, hổm dằm hẳư pưng vịa dệt lặc khảm cài đèn mương phít phép. Té nặn tọp hòm luông hanh té dần mương vạy pảy chự phổng đèn mương tiêng àn cánh chum yền.

Lưn xưa, lài luông dệt đì cọ đảy chấp năm nẳng pưng địa phường, hôm phân nho xùng luông hụ xiêng khòng côn dần vạy côn dần khâng phạng phong, báu choi dừa, hổm dằm hẳư pưng vịa dệt lặc khảm cài đèn mương phít phép.

Ven xanh xương Chương trình phát thành cắp luông pùn ma tang chự phong dịch bệnh cô vít 19 đảy đôn đèn mương Huổi Luồng, Bộ đội đèn mương tỉnh Lài Chầu cạt kiên căp chính quyên địa phường chấp năm, đảy phát 6 chơ tênh căm hạng mự, chiên páo họt pi nọg chựa côn Hà Nhì, Dạo, Mông nẳng cuồng phổng. Pưa mi tang đìn mương hy, nhang kỷ bát tìn lỏ mi xương ók pày tang mương nọk đảy, xương nặn, xã Huổi Luồng cọ lâng cướt xình ók nả vịa lặc khảm cài đèn mương phít phép.

Té pưng nang quam đảy côn dần cấp hẳư, chủm mú bộ đội đèn mương tỉnh Lài Chầu cọ hụ hền cánh àu pày dú riềng nẳng pák tù mương Ma Lù Thàng 48 chu, 101 côn lặc khảu ma cuồng mương phít phép. Tặt pùn hẳư táo pày địa phường 49 chu, cắp 85 côn chi lặc ók pày tang mương Trung Quốc, cẳn tơn đảy 3 chu, 3 côn mương Trung Quốc chi lặc khảu ma cuồng mương phít phép.

Cài chương trình phát thanh mi xương hụ ngai, chứ cặt, côn dần báu xuấn to nho xùng luông phạng phong tó pưng quam bẻo lưa, nhọk nhuôn cánh lặc khảm cài đèn mương phít phép khòng phèn côn chằư hại lạ, lẹo chính côn dần nhăng cựt pền bón pâng hẳư chủm mú bộ đội đèn mương chấp năm cựt đảy lang đì nả vịa chự phong dịch bệnh cô vít 19 nẳng địa phường.

Báu cọ xương nẳng phổng đèn mương Tây Nam, pi nọng chựa nọi côn cọ đàng vên cưn cóp pặc hôm hanh pọm cắp chủm mú bộ đội đèn mương cánh chính quyên địa phường, cẳn tơn vịa lặc khảm cài đèn mương phít phép, pảy chự tiêng àn bản mương.

Chấp năm há phong tênh lài dần mương chự phong dịch bệnh cô vít 19 cánh chự phong vịa lặc khảm cài đèn mương phít phép, cọ cuồng 2 tuận cài ma, 100% côn dần nẳng pưng xã, phường dú tó đèn mương pọm ký chào hẹn choi dừa bộ đội đèn mương, xòng ma tống páo cắp chính quyên địa phường chơ hụ hền côn ứn báu cọ tay hươn lặc khảm cài đèn mương khảu ma Việt Nàm. Lung Lê Quốc Anh, Chủ tịch UBND thanh phố Hà Tiên hẳư hụ:

Băng: “Há phong cọ hôm phân nho xùng luông hụ xiêng hẳư pi nọng chựa côn Hà Nhì nẳng phổng đèn mương. Thanh phố Hà Tiên chi xứp tàm khày quảng há phong nị vạy tênh cá phổng đèn mương hy 13 cày số, côn dần pọm hụ đảy. Pọm cắp nả vịa nặn, nẳng tang đèn mương nặm bể, pưng chủm mú bộ đội đèn mương cánh côn dần chi lỏ chủm mú cốc chính cuồng nả vịa chự phong dịch bệnh”.

Đóng quần nẳng xã Phú Lợi cánh Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang lot đôn đèn mương Phú Mỹ. ặn nị lỏ phổng mi cài 40% pi nọng chựa côn Khơ me kìn dú, đối cắp pi nọng chựa côn Khơ me pày toi đạo phật, hươn chua lỏ bón pi nọng phák luông tin chưa sắư phật pháp, chấp năm giới luật vạy xảng mo pành tồ cài thuyết pháp, luông bók xòn khòng pưng sư sãi. Cài pưng sư sãi nị cánh toi lài luông chiên páo khòng chủm mú bộ đội đèn mương, côn dần nẳng nỉ báu xuấn to đảy nho xùng luông hụ xiêng lạ, lẹo nhăng chóng hanh choi dừa hẳư pưng chiến sỹ cuồng nả vịa chự phong dịch bệnh.

Lài chua hươn nẳng phổng đèn mương cọ hák muôn chằư cóp pặc hôm hanh sắư nả vịa pảy chự tang đèn mương. Lung Lý Văn Nhợi, dú nẳng xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang lỏ ven xanh nưng. Mưa hùa pì cài, té chơ chấp năm mẳn cặt vịa khảm cài phổng đèn mương, phùa mia lung Nhợi cọ pọm cắp pưng chiến sỹ đôn đèn mương Phú Mỹ tẳng tánh bón cặt lặt cánh choi dừa bón dặng dom hẳư cán bộ chiến sỹ:

Băng: “Bô đội đèn mương cánh cồng àn xã nẳng nị cắp xum khỏi cọ pék xương lụk làn cuồng hươn. Nẳng nỉ, chảu pọm kìn, pọm dú, dạk cha pọm mi cằn. Chảu nhăng đảy chự phong dịch bệnh cô vít 19 hương mắư. Tênh cưn pưng làn pày tuận trà, chự phong vịa lặc cạ khài chương hang phít phép họt chơ nưng 2 chơ chắng ma hươn. Vịa kìn dú pék xương cuồng chua hươn nưng”

Phổng đèn mương tỉnh An Giang lỏ phổng cốc chính nẳng phổng tông piêng me nặm Cửu Long cắp huổi hong nặm, côn dần kìn dú dài dát, xương nặn vịa quản lý tang đèn mương, quản lý mẳn cặt pưng côn khảu ók cuồng mương cuồng dan cài ma cọ pọ lài dạk cha. Vạy nhẳn pao tiêng àn phổng đèn mương, choi dừa côn dần mả khày kình tế, bộ đội đèn mương An Giang cọ tánh ók luông dệt Tổ phủ nhinh hák pảy chự đèn mương. Luông dệt nị mi vịa dệt choi dừa hẳư pưng chiến sỹ đèn mương hụ đảy pưng nả vịa cướt xình ók cuồng phổng đôn quản lý, xòng ma chiên páo, niếu chưa côn dần chự mẳn tiêng àn bản mương, dệt kìn mả khày kình tế./.

VOV – Thành dịch

Lưu văn bản – in đĩa

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan