Ngon tô thứ 5-24/6/2021

Côn dần Lai Châu mi puồng kìn đơi dú xồm po té pá

          Xương chu tưa, lằng pựa khảu chạu, ai Chồ A Sử, dú bản Càng há, xã Tung Qua Lìn, huyện đèn mương Phong Thổ, tỉnh Lai Châu pọm cắp san pi nọng dú cuồng bản pày bấng đù pá. Ăn nị lỏ vịa dệt hạng mự, cọ đảy tổ pảy chự pá khòng bản lâng chự mẳn té lài pì cài ma, vạy lợp tăn hụ hền, cẳn tân pưng chu vịa tắt pẳm lao pá phít phép.

          Ai Chồ A Sử tô: Cón nị pưa puồng kìn đơi dú nhăng pọ lài dạk cha, pi nọng cuồng bản lâng khảu pá pẳm cò mạy cánh àu lùa pày khài. Khạy mi ngơn phụi pằng vịa xủ pá, pi nọng cọ báu tắt pẳm mạy lẹo hư pọm cằn pảy chự, pưa xương nặn, pá đảy bản quản lý nhương mự nhương cắm khèo. Té số ngơn đảy khừn cài Quỹ pảy chự cánh mả pe pá, pi nọng cọ dòm ók xự chựa phăn cò púk bồng, tồ tảnh liệng vạy mả khày kinh tế, xương nặn puồng kìn đơi dú cọ xồm po xưa.

          Băng: “ Nhẳn ngơn ma, pi nọng xủ vạy xự cò mạy chựa vạy púk pá, vạy pá nhương quảng ók xưa”.

          Tung Qua Lìn lỏ xã nhăng pọ lài dạk cha khòng huyện Phong Thổ lỏ bón kìn dú khòng cài 400 chua hươn pi nọng chựa côn Mông, Hà Nhì. Khạy tênh cá xã mi cài 2 păn héc ta pá, cuồng nặn pá pảy chự mi ngăn 30%. Pưng pì cài ma, hạng pì pi nọng pọm nhẳn đảy số ngơn té 2 tỷ 200 triệu mằn họt 2 tỷ 500 triệu mằn té vịa khừn ngơn xủ pá. Lung Vàng A Quẩy, Chủ tịch Uỷ bàn dần mương xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ hẳư hụ:

          Băng: “ Xã cọ mi kế hoạch chiên páo hẳư po me pi nọng vạy pi nọng tẳng tánh hịt khong khòng bản. Ngơn đảy phụi pằng té vịa xủ pá đảy xủ cựt đảy lang đì. Cánh hạng pì đảy pảy chự tà đìn pá khòng bản chảu đảy đì xưa”.

          Tỉnh Lai Châu khạy mi cài 429 păn héc ta pá dú cuồng kế hoạch phụi pằng ngơn xủ pá. Pì 2020, Quỹ pảy chự cánh mả pe pá khòng tỉnh đảy giào dáo 500 tỷ mằn vạy khừn hẳư côn quản lý, pảy chự pá. Họt khạy, Quỹ cọ dệt mộm lẹo vịa khừn ngơn hẳư côn dần nẳng cuồng tỉnh. Lung Nguyễn Trọng Lịch, Phó giám đốc sở nông nghiệp mả pe bản na tỉnh Lai Châu hẳư hụ:thù nhập té vịa dệt quản lý, pảy chự pá cọ choi pi nọng mi tứm khù ngai đì, mi ngơn dòm xắư dệt dượn, cài nặn mi puồng kìn đơi dú ím po xưa:

          Băng: “ Khạy nị tênh cá tỉnh cọ khừn đảy 439 tỷ mằn, hôm mi cá ứng cón cánh thành toán. Ma tang nả vịa khừn ngơn hư xum khỏi cọ tống páo số ngơn hẳư pưng đơn vị. Cánh tặt pùn hẳư pưng đơn vị mi luông cạt kiên cuồng nả vịa khừn ngơn vạy vện ník xìa vịa khừn pọm dan nưng. Vạy báu hẳư côn dần đảy pày ma lài tưa, tạ khù ngai đì hẳư côn dần cuồng chơ pày nhẳn ngơn choi dừa”.

          Mi thù nhập té pá, pi nọng cọ đù đì xưa pưng pá pu khòng bản, khòng xã quản lý, cài nặn pá pu khòng địa phường nhương khèo cắm xưa. Chự đảy pá lỏ chự đảy nặm, puồng kìn đơi dú khòng côn dần cài cọ chí tẹt tiêng, mả khày xưa, lưn xưa lỏ dón đảy pưng chu đìn đán cạn chột, nong lạt mỏi tưa mua phồn ma họt./.

 

VOV Tây Bắc- Lường Huyền dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan