Puồng kìn đơi dú khòng cồng nhần cào sù Lài Chầu nhương mự nhương ím po

----------------------------------

Bản Chiêng Chằn 4, xã Chằn Nừa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lài Chầu mi 130 chua hươn hư pằn 3 mi 2 ngon số chua hươn mi côn pày dệt cồng nhần cào sù. Pưa mi ngon thù nhập tẹt tiêng té vịa cọt àu dàng, nả tà phổng bản na cọ mi lài khù piến thái cắp pưng làng hươn nà phà mẳn đảy tẳng tánh. Phân lài pưng chua hươn mi côn pày dệt cồng nhần cào sù khay nị cọ khảm khói xìa đaỷ cặt cung cánh mi khù ngai đì xưa cuồng puồng kìn đơi dú. Ưởi Điêu Thị Hoài, côn dần dú bản Chiêng Chằn 4 cánh lỏ cồng nhần khòng Nồng trương Cào sù Nặm Nà, Công ty cổ phần cào sù Lài Chầu 2 tô: Cón nị chua hươn khỏi cọ hụ to dệt hay dệt na, é xự xằng hư cọ đảy khài khảu, khài khảu li xìa chắng mi ngơn xự. Khay nị pày dệt cồng nhần, vịa dệt nẳng chằm hươn hư cọ khâng pày dệt hay dệt na cánh tảnh liệng lệch nọi đảy, xương nặn puồng kìn đơi dú cọ nhăng ven xưa. 2 phùa mia cọ mi cài 10 pì dệt cồng nhần cào sù, thù nhập pằn pâng pày cọ đảy cài 10 triệu mỏi bườn, xương nặn puồng kìn đơi dú cọ xồm po xưa cón:

“Va báu mi cò dàng dứt cắp công ty ma dệt vịa nẳng nỉ hư puồng kìn đơi dú cọ mi xương chi báu piến thái đảy. Chảu pày dệt vịa mi ngon lẹo hư é kìn xằng, é xự xằng lỏ xự ặn nặn, chảu báu đảy nợ nam xương té cón”.

 

 

 

Cọ xươnglài côn dần cuồng xã, phùa mia ai Hoang Vằn Bình, dú bản Chiêng Nừa, xã Chằn Nừa, huỵên Sìn Hồ cọ mi chi áo họt 10 pì dệt cồng nhần cào sù. Cắp luông chóng hanh khòng chảu, ưởi ai báu xuấn to khâng lò hẳư lụk tảu pày ép đại học cá Ha Nội lạ, lẹo nhăng xự sắm đảy lài chương xủ khòng sắư cuồng hươn xương xè máy, máy xặc xuổng xửa, tủ cưm, ti vi,… hung nả ma tà xưa, dan chọm cài ma ai nhăng đảy lựa chọn lỏ côn nưng cuồng 2 cồng nhần pộn dỏn khòng côn ty cánh tưa cốc khoẹ đảy khí xè bìn pày dàm thanh phố mi chứ Pú chôm hặp pàng họp xừng nhọng cồng nhần pộn dỏn. ai Hoang Vằn Bình muôn hòm tô:

“Té chạu dệt hay dệt na, pì nưng cọ đảt dáo 6 – 7 tấn khảu cánh dệt vịa ứn cọ đảy tứm lệch nọi thồi. Pày dệt cồng nhần cào sù hư mi thù nhập tẹt tiêng hạng bườn, cọ po vạy chuông hong puồng kìn đơi dú hạng mự cánh khâng lò hẳư lụk tảu pày trương ép học”.

Xã Chằn Nừa, huyện Sìn Hồ lỏ phổng púk lài cò dàng dứt nhất nẳng phổng Nặm Nà, cắp cài 1.700 héc ta. Vạy nhẳn pao lăm đù cánh cọt àu dàng nẳng tà đìn xương nặn, họt khay cọ mi cài 200 côn dần địa phường xò khảu dệt cồng nhần cào sù. Nọk thù nhập  té số ngơn thót ók 10% té vịa hôm đìn, pằn pâng pày lường mỏi cồng nhần hạng bườn té 5 – 6 triệu mằn. Mi thù nhập tẹt tiêng, puồng kìn đơi dú khòng côn dần cọ đảy nho xùng, nả tà phổng bản na cọ piến thái hạng mự. Lung Lo Vằn Phong, Chủ tịch UBND xã Chằn Nừa, huyện Sìn Hồ hẳư hụ:

“Pưng côn pày dệt cồng nhần cào sù hền mi thù nhập tẹt tiêng, cài tiện tô, xáo hụ hư pi nọng cọ va ngơn lường đảy dáo 5 – 6 triệu mằn mỏi bườn; vẹt sắư dệt hay dệt na hư dệt cồng nhần cào sù mi thù nhập tẹt tiêng xưa”.

Khay nị nẳng tỉnh Lài Chầu mi 3 cồng ty Cào sù, khòng Tập đoàn Cồng nghiệp cào sù Việt Nàm, quản lý cài 13 păn héc ta cào sù đại điền, cuồng nặn mi dáo 10 păn héc ta cọ đảy àu dàng. Vạy chự mẳn vịa lăm đù cánh cọt àu dàng nẳng pưng xuần cò dàng dứt, pưng công ty cọ tuyển cài 2.500 côn dệt dượn nẳng địa phường khảu dệt cồng nhần cào sù nẳng pưng nồng trương. Lung Nguyễn Hữu Phước, Phó Tổng giám đốc Cồng ty cổ phần Cào sù Lài Chầu 2 hẳư hụ:

 “Vạy xứp tàm tẹt tiêng puồng kìn đơi dú hẳư côn dệt dượn, Đảng uỷ, Bàn uồn pa công ty cọ cạt kiên cắp cồng đoàn khòng công ty mi lài chính sách khâng lò họt quyên cánh khù lợi đì khòng côn dệt dượn. Xương choi dừa ma tang hươn dú, điện nằng lượng tà ven, lẹo choi dừa pưng cốc ngươn xính khòng ứn vạy côn dần nhẳn pao pưng khù ngai đì nhất tẹt tiêng puồng kìn đơi dú”.

Puồng kìn đơi dú khòng pưng chua hươn mi côn pày dệt cồng nhần cào sù nẳng Lài Chầu cọ tựn dan đảy nho xùng pưa ca khài dàng dứt nẳng chợ lạt cọ lưn khửn. Pưa mi vịa dệt, thù nhập cánh pưng chế độ chính sách đảy nhẳn pao, puồng kìn đơi dú khòng pưng chua hươn cồng nhần cọ đảy nho xùng hạng mự. Nả tà phổng bản na phổng xùng pưng bản púk cò dàng dứt cọ đàng piến thái lài dong./.

Khắc Kiên – Thành dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan