Ngon tô thứ 4 mự 23/6/2021

THÀM TÓP MA TANG LUẬT CHÂNG PIÊNG NHINH TRAI

-----------------------------

Thàm:  Châng piêng nhinh trai cuồng nả vịa ỳ tế đảy tặt pùn xương xư?

Tóp: Điều 17 tặt pùn Châng piêng nhinh trai cuồng nả vịa ỳ tế xương lằng:

1. Nhinh, trai châng piêng chơ chôm hặp pưng vịa dệt bók xòn, chiên páo ma tang lăm đù pặc hanh, pặc hanh chơ dú pa cánh xủ pưng dịch vụ ỳ tế.

2. Nhinh, trai châng piêng cuồng lựa chọn, quyết định xủ luông pùn vện ník báu hẳư mi lụk, nhinh trai non toi cằn tiêng àn, chự phong pét pan HIV/ết cánh pưng bệnh pét pen cài vịa ố non toi cằn.

3. Phủ nhinh cặt cung kìn dú nẳng phổng cuồng lắc cày, lỏ chựa nọi côn, xịk xìa pưng côn chôm hặp BHXH toi luông pắt xự, chơ ók lụk men chính sách dần số đảy choi dừa men toi luông tặt pùn khòng Chính phủ.

Nhạc cắt

Thàm: Pưng vịa dệt đằư lỏ vịa dệt phít pháp luật ma tang châng piêng nhinh trai cuồng nả vịa ỳ tế?

Tóp: Khoản 7, điều 40 tặt pùn pưng vịa dệt đằư lỏ vịa dệt phít pháp luật ma tang châng piêng nhinh trai cuồng nả vịa ỳ tế hôm mi:

a) Nanh cẳn lặt, dệt dạk cha, tít tờn báu cọ pắt côn ứn báu đảy chôm hặp pưng vịa dệt bók xòn ma tang pặc hanh pộ pằn chék nhinh trai.

b) Lựa chọn nhinh trai chơ dú pa, báu cọ pắt côn ứn nạo lụk xìa pộ e nọi cuồng pùm lỏ nhinh báu cọ trai.

Pưng côn đằư mi pưng vịa dệt phít pháp luật xương nừa hư tam toi tựng vịa dệt, luông phít thứk xương xư lẹo chi chuốp kỷ luật, phạt mằư ngơn tiên báu cọ truy cứu trách nhiệm hình sự. Cờ quàn, tổ chức, tựng côn phít thứk pháp luật ma tang châng piêng nhinh trai lẹo dệt ók xiệt hại hư đảy phụi pằng men toi tặt pùn khòng pháp luật, điều 42.

Nhạc cắt

Thàm: Châng piêng nhinh trai cuồng chua hươn đảy tặt pùn xương xư?

Tóp: Điều 18 tặt pùn châng piêng nhinh trai cuồng chua hươn xương lằng:

1. Phùa, mia châng piêng cằn cuồng vịa kìn dú hạng mự,

2. Phùa, mia mi quyên, nghĩa vụ châng piên cằn cuồng vịa dệt chảu chương khòng chùng, châng piêng cuồng vịa xủ ngơn thù nhập khòng phùa mia cánh quyết định pưng vịa dệt cuồng hươn.

3. Phùa, mia châng piên cằn cuồng vịa chà van, quyết định lựa chọn cánh xr luông pùn vện ník báu hẳư mi lụk chọp xồm, lăm đù lụk tảu chơ chếp hại xảy nào toi luông tặt pùn khòng pháp luật.

4. Lụk trai, lụk nhinh đảy chua hươn lăm đù, bók xòn cánh tạ khù ngai đì pék cằn vạy ép học, ỉn muôn cánh mả khày.

Nhạc cắt

Thàm: Pưng vịa dệt đằư lỏ vịa dệt phít pháp luật ma tang châng piêng nhinh trai cuồng hươn dảo?

Tóp: Điều 41 tặt pùn pưng vịa dệt đằư lỏ vịa dệt phít pháp luật ma tang châng piêng nhinh trai cuồng hươn dảo hôm mi:

1. Báu hẳư côn cuồng hươn mi tục po pưng khù ngai đì toi luông tặt pùn khòng pháp luật chôm hặp pằn chương khòng chùng cuồng hươn pộ lỏ nhinh, trai.

2.Pằn chék pưng côn cuồng hươn pộ lả nhinh, trai.

3. Báu hẳư pày ép xừ, báu cọ pắt côn cuồng hươn đảy vang xừ pộ lỏ nhinh, trai.

4. Chấp năm vịa dệt dượn cuồng hươn, chấp năm pưng luông vện ník báu hẳư mi lụk xương lỏ trách nhiệm khòng côn điều cuồng hươn.

Pưng côn đằư mi pưng vịa dệt phít pháp luật xương nừa hư tam toi tựng vịa dệt, luông phít thứk xương xư lẹo chi chuốp kỷ luật, phạt mằư ngơn tiên báu cọ truy cứu trách nhiệm hình sự. Cờ quàn, tổ chức, tựng côn phít thứk pháp luật ma tang châng piêng nhinh trai lẹo dệt ók xiệt hại hư đảy phụi pằng men toi tặt pùn khòng pháp luật, điều 42.

Bích Thuỷ - Thành dịch

Lưu văn bản – in đĩa

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan