Ngon tô thứ 4 mự 21/7/2021

 

Chấp năm 5k vạy pảy chự tiêng an hảu chảu cánh

chu côn tó dịch Co vít 19 ( 2 xiêng )

 

          Trai: Dịch Co vít 19 nhăng đang xút ty họn hưn nẳng tênh phén đin, Việt Nam chi đảy xứp tam cặm tó dịch Co vít 19 cuông dan hâng hy cánh tạk pên luông kin dú hảu quén, men chọp cắp dan mi dịch bệnh. Cài nặn, đảy xứp tam chấp năm pưng luông dệt cốc chính, chự phong dịch lâng chơ xương khâng tư phải pảy xốp, pảy lằng chơ ók pày khói hươn, nẳng pưng bón pày ma lài côn cánh nẳng pưng tàng xe táng khék; lâng chơ xủ xạ phọng xuối mư báu cọ xủ nặm khả manh bệnh xuối mư; dón tọp hom lai côn nọk công sở, trương ép, hươn dà, pên chự dú lắc căn hảu tiêng an chơ đảy pọ căn.

                                                ( Nhạc cắt )

 

          Nhinh: Vạy khâng chự phong dịch Co vít 19 cuông dan xi máư, Bộ Y tế khék hịa mỏi côn dân Việt Nam xứp tam chấp năm xư minh pưng luông chự phong dịch Co vít 19, cuông nặn đảy nặp họt luông pun: tư phải pảy xốp, pảy lăng, khâng xuối mư khả manh bệnh, dú lắc căn, báu tọp hôm lài côn, khai báo y tế” cắp pưng nả vịa chính lằng nị:

          Trai: Khâng tư phải pảy xốp, pảy lằng lâng chơ nẳng bón pày ma lài côn, bón tọp hôm lài côn, tư phải pảy xốp pảy lằng y tế nẳng pưng cơ sở y tế, phổng hảu dú riêng.

          Nhinh: Khâng àu xạ phọng, báu cọ nặm khả manh bệnh xuối mư. Khâng thúc chệt pưng chương xủ lâng chơ xương bón khắm khòng tù táng, điện thoại, máy tính bảng, nả pan, nả tắng...) khâng phẻo phắt tọn tăm hươn dảo, vạy hươn dảo sáng bang, dú dên.

          Trai: Báu tọp hôm lài côn.

          Nhinh: Khâng khai báo y tế; Chấp năm khai báo y tế nẳng App NCOVI; cài đặt ứng dụng BluZone vạy đảy tống páo mi xương chi pét Co vít 19.

Nhạc cắt tển...)(

 

          Trai: Chơ hên nao sảy, pên ày, hà chàư cặp khék điện thoại toi tang điện thoại họn sẳn khòng Bộ Y tế 19009095 báu cọ tang sai điện họn sẳn khòng y tế địa phương vạy đảy cóp thỏi hôm quam, choi dưa, chík bók pày khám bệnh nhẳn pao tiêng an./.

                                                                             Bích Thuỷ BT - Hạnh dịch

         

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan