Bai thứ 3 mự 22/6/2021

Côn tẻm báo khảm pộn dạk cha àu nang quam ma cắp côn dần

--------------------------

Té hung chạu, phóng viền Cao Huyền Trang, Trùng tầm truyền thông – vằn hoá, huyện Mài Sờn, tỉnh Sờn Là pể máy quay phin, máy đắn ảnh, máy thù xiềng vạy pày họt pưng xã phổng xùng khòng huyện vạy dệt nả vịa chiên quam. Hính khảu dệt nghê đảy 5 pì, hák va Trang lâng đảy nhẳn danh lỏ côn hụ chang vịa; chảu tồ ưởi cọ lâng chơ lông pày cờ sở, xáo hụ pưng nả vịa cướt xình ók vạy mi pưng bai tẻm muôn, cáo chà pưng khù mi tẹ cuồng puồng kìn đơi dú. Trang tô:

Băng: “Dệt vịa cuồng dan khánh chinh cắp pưng tàng báo chí nhương mự nhương lài xương khay nị cận hà chảu đảy sắc chọng, mi hùa chằư hàn cả khòng mỏi phóng viền. Mi tưa khỏi cọ hền cài cắp hanh chảy, hák va cắp luông mặc muôn nắt xường cắp nghê, khỏi cọ chóng hanh xưa mắư, sẳư chằm cắp 22 xã, thị trấn  vạy tẻm ók đảy pưng bai báo, cáo chà pưng khù mi tẹ cuồng puồng kìn đơi dú cánh mi pưng hún ảnh vạy chiên họt côn dần”.

Tổ chiên páo khòng Trùng tầm Truyền thồng, vằn hoá huyện Mài Sờn mi 22 cán bộ, viền chức. Cuồng nặn mi ngon nưng uồn pa nội dung hôm mi 4 phóng viên, phát thanh viền nưng, 2 kỹ thuật viền. Phóng viền Ha Hoàng Lâm hẳư hụ, Mài Sờn phổng lô quảng, mi lài huổi lậc pu xùng cánh lỏ phổng cốc chính mả khày nồng nghiệp khòng tỉnh, lài chương trình vịa dệt đảy khày ók, xương nặn vịa dệt báo chí cọ pọ lài dạh cha, hák va mỏi côn lâng nhẳn danh lỏ ép học báu dặng vạy mi tứm luông hụ chang cuồng vịa dệt khòng chảu:

Băng: “Chảu tồ khỏi lỏ côn tẻm báo lài tàng cuồng dan cồng nghệ số mả khày, chăm va cuồng dan dệt vịa, chuyên mồn khòng chảu báu đảy bók xòn, hák va chảu cọ đảy pi nọng dệt vịa toi cằn choi dừa, bók xòn hẳư, lẹo chảu tồ khỏi cọ lâng chóng hanh ép học vạy nho xùng luông hụ chang, chuông hong đì xưa nả vịa tẻm báo khòng chảu”.

Té hùa pì ma họt khay, Trùng tầm truyền thồng, vằn hoá huỵên Mài Sờn cọ tẳng tánh cánh phát khửn phong điện 130 chương trình chiên quam toi quam kèo cánh quam Tay vạy chuông hong côn dần cuồng huyện. PỌm cắp nả vịa nặn, mỏi bườn, trùng tầm cọ nhăng tẳng tánh 2 trang truyền hình cờ sở cnáh ngon tô nhọng nho ép học phát toi dan hạng bườn nẳng phong điện Đải Phát thanh truyền hình Sờn Là. Pưng chương trình đảy trùng tầm tẳng tánh pọm đảy nhẳn danh mi chất lượng xùng, àu ma lài nang quam lợp tăn, chọp xồm, đảy côn dần tỏn le, hiếng phăng. Lung Nguyễn Mạnh Thắng, dú nẳng Tiểu khù 9, thị trấn Hát Lót, huyện Mài Sờn, tỉnh Sờn Là hẳư hụ:

Băng: “Cắp vịa dệt lỏ tiểu khù trưởng, cài pưng trang chiên quam truyền thồng, xum khỏi cọ hụ đảy, té nặn xum khỏi cọ ma chiên páo hẳư côn dần cuồng phổng vạy côn dần hụ đảy pưng chủ trường, luông tang, chính sách khòng Đảng cánh niếu chưa côn dần chấp năm toi pháp luật khòng hươn mương, lưn xưa lỏ dệt đì nả vịa khặn khang hẳư pàng bau cử cánh nả vịa chự phong dịch bệnh chu nị”.

Cắp luông văn dọc cuồng vịa xáo hà nang quam, sẳư chằm cở sở, cắp hùa chằư trách nhiệm xùng cuồng vịa dệt, pưng phóng viền nẳng Trùng tầm truyền thông, vằn hoá huyện Mài Sờn cọ lâng pa tuôn uồn cón cuồng vịa chiên quam pưng vịa dệt họn sẳn nẳng địa phường, lài phóng viền cựt pền chủm mú cộng tác viền khòng pưng báo, đải khòng Trùng ường cánh khòng tỉnh. Lung Phạm Văn Thắng, Phó Giám đốc Trùng tầm truyền thông, vằn hoá huyện Mài Sờn hẳư hụ:

Băng: “Bàn uồn pa khòng trùng tầm ọc lâng chơ pọ nả chà văn pưng luông pùn cuồng vịa dệt, niếu chưa pi nọng cánh xiếp lặt dan chơ chọp xồm vạy pi nọng khâng cuồng vịa dệt, lưn xưa lỏ chơ mưa dệt vịa nẳng phổng xùng, phổng cuồng lắc cày vạy mi tin bai nẳng cờ sở đảy cáo chà văn nhất cánh chảnh thí nhất”.

Khó mo dạk cha hák va, mỏi phóng viền, côn tẻm báo nẳng Trùng tầm truyền thông, vằn hoá huyện Mài Sờn cọ lâng hung nả ma tà ma tang vịa dệt khòng chảu té nặn khảm cài chu khù dạk cha. Pi nọng cọ đàng vên cưn chiên páo pưng nang quam cận hà họt côn dần, dệt lẹo đì vịa dệt khòng chảu lỏ bón cái diên khòng côn dần cắp Đảng, khòng Đảng cắp dần, hôm phân púc pua mả khày kình tế, xã hội khòng địa phường./.

Trấn Long – Thành dịch

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan