Ngon tô thứ 3 mự 22/6/2021 ( số 6)

 

Lo Văn Cường -  chang ngắm pun dệt ók lài tàng chương

khòng máy móc hảu po hay me na Sơn La

 

          Uôn: Chiêng pi nọng hặc xươn! Lo Văn Cường, ók pi 1994 nẳng Tiểu khù Hua Ít, thị trấn Ít Ong, huyện Mương La, tỉnh Sơn La đảy hụ họt lỏ chảu khòng lài tang chương khòng máy móc. Chương khong đảy ai dệt ók cánh àu khảu xủ cọ hôm phân choi hanh hảu po hay me na phổng xùng. Ai lỏ ven xanh pộn dỏn cuông há phong“ Pun pan lan nóm” chang ngắm pun khòng tỉnh Sơn La.

          ( Piến xiêng)

Vạu họt chuông máy phặt khảu dệt đảy cá 3 ngon vịa khòng  hươn chảu, ưởi Tong Thị Hoa dú tiểu khù Hùa Ít, thị trấn Ít Ong, huyện Mương La nghin muôn chàư lài. Cón nị hê mi máy, mỏi haư na khòng ưởi đảy mi té 2 họt 3 côn phặt mết cá chạu nhăng báu lẹo, khó mo cánh mết lài dan chơ.

          Té pi 2018, chơ sự đảy chuông máy phặt khảu dệt đảy cá 3 ngon vịa, tênh phát xâng, tênh vi đảy ai Lo Văn Cường chang ngắm dệt ók, mỏi mua kiếu nhăm cọ báu khó mo, pưa àu máy pày cá na phặt khảu, lằng nặn tọn àu khảu, àu phương hịa hai ók xìa, sáư tay ma hươn. Cài păn nưng thứa môn na khong hươn ưởi kiếu nhăm dáo chơ đông hô nưng lỏ lẹo. Muôn xưa lỏ chuông máy phặt khảu dệt cá 3 ngon vịa khài nẳng chợ lạt mi ca dáo 20 triệu mằn, hư máy phặt khảu nị đảy ai Lo Văn Cường dệt ók mi ca 3 triệu 500 păn măn. Ca khài thúk, nọi bàu - chuông máy phặt khảu nị kỷ pi chăm nị cọ khặc khọ pên khòng choi hanh hảu chua hươn ưởi cánh lài chua hươn po hay me na ứn nẳng Ít Ong nị mỏi tưa họt mua kiếu nhăm khảu.”

                                                Nhạc cắt...

          Ai Lo Văn Cường hảu hụ; Lằng chơ tốt nghiệp Trung học phổ thông, ai báu thi khảu pưng trương đại học, Cường cọ đăng ký pày nghĩa vụ cuông ngành Công an. Pi 2016, dệt lẹo nghĩa vụ táo ma hươn, cuông chàư hák nắt cắp  nghê “ kỹ sư cơ khí”, lẹo hên po me bản khuống khó mo dệt dượn, nựa lăm lẻ pộ khánh đét don phồn, mư pong pộ khắm thày bàn hák va năng suất báu lài, Cường cọ chang ngắm pun ló ók lài tàng máy móc chuông hong dệt dượn nông nghiệp, choi dón xìa phải ngơn dóm sáư, dan chơ cánh công hanh, choi pi nọng báu đảy dệt vịa nắc nà.

          Vạy mi chương chuông hong vịa dệt máy, nọk phảy dom cóp hôm đảy, ai Cường nhăng củ lịnh ngân hang 100 triệu mằn vạy sự pưng tàng máy han, máy xíu, máy tắt, sơn... Nan chàư hâng tam nan Cường cọ dệt ók đảy lài tàng chương xương: Lo phàu nhính nhửa lỏ túi nhửa cánh túi ni lông vạy xủ pưng tàng nị pên khong chọk tàng phay, piến xăng xe máy; máy phặt khảu dệt đảy 3 ngon vịa, tênh phát, sầng, vi; máy păn tàng mák mặn nuối nọi; máy chế biến hăm cừa sắt sính xủ vạy bỏn khảu li, xay pên bột, íp pên viên, mi xương bánh ók riêng tựng ngon; khiếng họn dên tổm lài tàng ...

          ( Băng): “ Máy móc nẳng chợ lạt báu chọp khọ cắp tông na chảu xương nặn chảu ngắm ók luông dệt nị, sảng panh hảu chọp cắp nặm đin. Chơ đang dệt máy nị lỏ ngắm ók é sảng panh dệt ók tứm máy ứn xương nặn dan cài ma khỏi cọ sảng panh dệt ók lài máy.”

          Biên mai cài 3 pi ma, Cường cọ khài đảy cài 300 chuông máy lài tang; mỏi máy pọm mi ca thúk xưa té 5 họt cá xíp triệu mằn vẹt sáư máy pọm xương điêu khài nẳng chợ lạt. Khék hang khòng Cường báu xuấn to nẳng huyện Mương La, lẹo cá côn dân nẳng pưng huyện ứn cuông tỉnh xương Mộc Châu, Phù Yên, Mai Sơn...tin chưa xủ. Lo Văn Cường hảu hụ tứm:

          ( Băng): “Cuông dan pày nả khỏi chí xứp tam sáo hụ cánh sảng panh lài máy mọc xưa máư vạy dón xia ngơn dom sáư, lẹo báu đảy sự máy cá mương nọk ma pưa báu men chọp cắp na căn hon nẳng phổng xùng Tây bắc. Pưa xương nặn khỏi nhương căm quyết xứp tam nghiên cứu cánh sảng panh tứm máy móc vạy hảu chọp khọ xưa, dón xia ngơn dom sáư hảu pi nọng.

          Chang ngắm pun, ngan dệt, pa tuôn uôn cón cuông pàng cách mạng công nghiệp tưa thứ 4, ló ók pưng chương khòng dệt lợi đi hảu bản mương. Lo Văn Cường lỏ côn nưng mi hùa chàư căm quyết hựt khửn dệt chảu khoa học công nghệ khòng thanh niên Sơn La, lỏ ven xanh pộn dỏn cuông há phong “ Pun pan lan nóm chang ngắm pun” khòng tỉnh Sơn La./.

                                                Nhạc cắt...

          Uôn: ( Piến xiêng): Ngon tô “ Po hay me na” tuận nị họt nỉ xo dặng cón. Ngon tô đảy Cơ quan tàng nả Đài quam pák Việt Nam dú phổng Tây Bắc chấp năm. Ngon tô mi luông choi dừa khòng Trung tâm Khuyến Nông phén mương./.

 

                                                           Lường Huyền ST - Hạnh dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan