Bai thứ 3 mự 20/7/20201

Cảnh sát giao thông Sơn La tạk mai hơi lảu, cồn cài bóng

bay vạy chự phong dịch bệnh

 

           Vịa tạk mai hơi lảu, cồn cài mák bóng bay đảy chấp năm toi luông; côn lái xe pày tang lằng chơ đảy bók tạk mai hơi lảu chi páu hơi sáư nuối mák bóng bay; số hơi cuông mák bóng nị chi đảy àu khảu máy tạk mai hơi lảu cài lau nhựa lỏ chương xủ y tế khả manh bệnh.  Lằng chơ tạk mai hơi lảu lẹo, nuối mák bóng bay chi đảy xỉm xìa cánh lau nhửa cọ đảy piến lau máư.

Trung uý Mè Văn Quý, cán bộ đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Yên Châu hảu hụ:

( Băng): Cán bộ chiến sĩ chấp năm nả vịa tuần tra kiểm soát căm quyết báu hảu lọt pưng côn kin lảu, kin bia phít thứk chơ pày tang. Xong ma pọm cắp nả vịa chự phong dịch bệnh hư pi nọng cọ xủ bóng bay vạy kiểm tra hơi lảu, cồn, căm quyết nhẳn pao tỉêng an xók tang.”

Vịa tạk mai hơi lảu cài mák bóng bay mết lài dan chơ xưa vẹt sáư tạk mai hơi lảu chơ hảu páu sáư máy ngay. Hák va, cuông dan dịch bệnh co vít nhăng họn hưn xương khay nị, hư vịa páu hơi lảu sáư mák bóng bay chi nhẳn pao tiêng an xưa, cọ xương dón đảy luông pét pan khong dịch bệnh.

Pưa nan chàư chík bók, chướng chưa, kẻ na tô thí, khong chủm mú dệt nả vịa, pưng côn pày ma càng tang cọ hụ cánh muôn chàư chấp năm luông tạk mai hơi lảu máư nị. Ai Trần Đình Duy, côn pày tang nẳng thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu va:

( Băng): Chơ đảy pưng đồng chí kiểm tra hơi lảu toi luông páu hơi sáư bóng bay hư khỏi hên yên chàư xưa chơ dịch bệnh đang họn hơn xương khay nị.

Lằng cài bươn nưng chấp năm vịa tạk mai hơi lảu sáư bóng bay, chủm mú Cảnh sát giao thông, Công an huyện Yên Châu cọ hụ hên, phạt màư cài 50 côn phít thứk mi hơi lảu cuông lăm mo chơ pày tang.

Hák va nhăng mi san côn nhăng pâng sáư dịch bệnh vạy dệt dạk cha khó mo hảu chủm mú mi chức quyên, chơ nặn, pưng thành viên cuông Đội chi xứp tam chướng chưa kẻ khày.

Thượng uý Nguyễn Đình Viễn, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Yên Châu hảu hụ, va côn lái xe pày tang chơ đảy chík bók páu hơi lảu báu chấp năm hư chi dệt biên bản cắp khù phít báu chấp năm kiểm tra hơi lảu.

( Băng): “ Xum khỏi mi xo vay cắp pưng cơ quan cấp nừa pông chàư, lăm le mi xương piến chương xủ kỹ thuật nghiệp vụ lỏ máy kiểm tra hơi lảu, cồn toi lài tang chương xủ toi tặt pun kỹ thuật máư, xương kiểm tra toi luông pun Quốc tế chi báu xủ lài páu máư vạy mi hảu máy tạk mài cồn cánh côn lái xe dú lắc căn to đaư, nhẳn pao tênh chấp năm dệt mộm lẹo nả vịa tuận tra kiểm soát, tênh nhẳn pao chự phong dịch bệnh cuông dan pày nả.”

Vịa Cảnh sát giao thông,Công an huyện Yên Châu chang ngắm pun, khâng chấp năm tạk mai hơi lảu, cồn cài mák bóng bay cọ choi huyện Yên Châu cánh pưng địa phương cuông tỉnh Sơn La chấp năm 2 nả vịa, tênh nhẳn pao tiêng an xók tang, tênh nhẳn pao chự phong dịch bệnh đảy lang đì./.

                                                Trấn Long - Hạnh dịch

 

                                                                       


 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan