Ngon tô thứ 3 mự 20/7/2021

Ngon tô: Khù po hay me na cận hụ số 10

Púk đằm khảu toi luông báu xủ khún hoá học nẳng tông na Mương Tấc

-----------------------

          - Uồn: Chiêng pi nọng hặc xường! Nẳng phổng tông na Mương Tấc, po hay me na huyện Phù Yền, tỉnh Sờn Là đàng chấp năm nhại chiên té vịa púk đằm khảu xủ kún hoá học ma púk đằm khảu báu xủ khún hoá học, cọm pày xú vịa mả khày tẹt tiêng cánh pảy chự bón nặm kìn đìn dú, àu tàng khảu sàn tiêng àn, chất lượng xùng họt côn xủ dống.

(Piến xiềng) Tông na Mương Tấc dú nẳng càng òng huyện Phù Yền, tỉnh Sờn Là cắp tà đìn púk đằm na 2 mua lỏ cài 4.600 héc ta mỏi pì. Vạy tẳng tánh luông púk đằm khảu báu xủ khún hoá học, cuồng 2 pì 2019 – 2020, huyện Phù Yền cọ chấp năm dự án “Choi dừa mả khày luông dệt dượn chương hang khảu sàn toi luông báu xủ khún hoá học, cạt kiên cắp vịa nho xùng ca con chương hang cánh xáo hà bón khài chương hang”. Dự án đảy chấp năm nẳng 2 xã Quang Huy cánh Huy Tân, cắp 1.345 chua hươn chôm hặp,  cắp tà đìn 210 héc ta.

Lằng 2 pì chấp năm dự án, phân lài pưng chua hươn dần pọm mi luông nhẳn danh ặn lỏ vịa lăm đù khảu na cọ pék xương cón, hák va chất lượng khảu chẹp xưa, khài đảy ca xưa cánh lưn xưa lỏ đìn na báu khành xương té cón. Lung Lo Vằn Tan, dú nẳng bản Búc, xã Quang Huy, huyện Phù Yền va:

Băng: ……………………………

Nhạc cắt…………..

Lung Lương Vằn Tư, Phó Giám đốc Trùng tầm dịch vụ nồng nghiệp huyện Phù Yền hẳư hụ: Dự án àu khảu púk pưng tàng chựa khảu chất lượng xùng, chỏng đảy bổng manh cánh đảy cồng nhẳn xương: Đài thơm 8, BC 15, J02,…. Xòng ma, tính tà chảnh thí   vịa xủ pưng tàng khún vi sinh hẳư tựng dan cò khảy mả pẹ. Ma tang dà pảy chự cò púk bồng hư cọ xủ to pưng tàng dà sinh học, dà dệt té cò mạy vạy chự phong bổng manh cắt hại cò khảu:

Băng:…………………………..

Vạy chấp năm cựt đảy lang đì dự án, tẳng tánh đảy phổng púk khảu báu xủ khún hoá học tẹt tiêng, tiêng àn, cạt kiên cắp vịa nho xùng ca con, nho xùng luông khánhn chính cắp pưng tàng khảu ứn nẳng chợ lạt, huỵên Phù Yền cọ tánh ók HTX chưng púk khảu báu xủ khún hoá học nẳng xã Quang Huy cánh choi dừa HTX nị dệt lẹo pưng tàng chỉa lai pháp lý vạy cồng nhẳn cựt đảy toi luông pùn. Pả Căm Thị Ngân, Giám đốc HTX dịch vụ nồng nghiệp Quang Huy hẳư hụ:

Băng: …………………..

Luông dệt púk đằm khảu báu xủ khún hoá học đảy huyện Phù Yền chấp năm cọ pếnh khày đảy lang đì kình tế chảnh chék, mỏi héc ta hẳư thù nhập dáo 30 triệu 500 păn mằn mỏi pì, lưn 20% vẹt sắư luông dệt dượn cáu, xòng ma, dệt dựơn toi luông nị cọ báu dệt hại họt pưng tàng tồ mi lợi hẳư đìn.

Té luông púk khảu báu xủ khún hoá học mưa khoẹ, lài po hay me na dệt dượn nẳng tông na Mương Tấc cọ ép năm dệt toi, pọm cằn cọm pày xú vịa púk khảu toi luông tiêng àn.

Nhạc cắt………………

          - Uồn (Piến xiềng) Chiêng pi nọng hặc xường! Ngon tô “Khù po hay me na cận hụ” mự nị họt nị lỏ mết. Ngon tô nị đảy Cờ quàn tàng nả Đải quam pák Việt Nàm dú phổng Tày Bắc tẳng tánh, Ngon tô mi luông choi dừa khòng Trùng tầm khuyến nồng phén mương./.

TTTB – Thành dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan