Nghịa hặc panh đảy pếnh khày cuông chơ

dịch bệnh nẳng Cần Thơ

 

         Dệt vịa té mự 31/11/2020, cắp ta đin dáo 100 thứa môn, quán dệt khảu nặm căm kin Yên Vui, nẳng số 73, Võ Văn Kiệt, phường An Hoà, quân Ninh Kiều, thanh phố Cần Thơ lỏ bón quén khơi khong côn dệt dượn cặt cung, sinh viên pọ lai dạk cha cuông pưng mự thứ 2, 4,6 hạng tuận. Ặn lỏ quán nưng cuông pưng quán dệt khảu đảy Quỹ hák muôn chàư chôm choi Bông Sen tánh ók, dệt khảu khài hảu côn cặt mỏi ngon păn nưng mằn cắp ngon khảu báu mi nhứa, mi pà cánh 2 păn mằn cắp khảu mi nhứa, mi pà. Chăm va ca khài pựa kin nưng báu panh hák ngon khảu cọ tục po chất cánh ún chàư côn.

          “6 chơ lỏ à mi nả nẳng nỉ, chơ đàư mết lỏ à chắng mưa hươn. À chôm hặp cánh chu côn mi kin lỏ à muôn. Chu côn  tọp hom ma lỏ khài hảu pi nọng àu ma hươn hảu chu côn kin. À mong cong đảy lài côn mi hùa chằư hặc panh choi dừa hảu quán, vạy quán mi ngơn mi ngơn dệt khảu tứm chu mự cuông tuận, pưa hính mi thứ 2, 4, 6 thôi.”

        Khó mo dệt dượn kiếm phải hà ngơn vạy mi khảu nặm căm kin hư pưng pựa khảu ca thúk chi choi pi nọng phân đàư dón xia khó mo dạk cha. Khắm nẳng mư hộp khảu đảy sự cắp ca 2 păn mằn, ai Phan Văn Hoài, dệt công nhân, dú tô nẳng quận Ninh Kiều tô:

 

 

  “ Côn dệt dượn hụ to dệt mự đàư  kin mự nặn, báu mi khòng dom khòng vạy, pưa xương nặn nọng chắng hịa len ma nẳng nỉ, pưa ai nưng dệt vịa toi căn giới thiệu. Ngon khảu nẳng nỉ chẹp, cọ muôn pưa mi quán khảu nị, khày ók xương nặn đi lài, nọng phảy dom đảy 18 păn mằn.”

        Cuông pưng mự hôm hanh cặm tó dịch bệnh Co vít 19, nọk pưng bón hák muôn chàư chôm choi quén khơi, dáo tuận nưng chăm nị, nẳng pưng quận, huyện nẳng Cần Thơ cọ hên ók lài bón phát khảu hảu pi nọng xương quán An Nhàn, nẳng tang Trần Việt Châu, quán khảu 5 păn nẳng số 17 Hải Thượng Lãn Ông...Pưng quán khảu nị khảu dệt vịa cắp hùa chàư hặc panh, choi dừa khòng chảu quán. Pả Lưu Thị Liên, hạng mự khai vé sổ xố liệng phua báu mi hanh dượn đảy, chảng dú tônẳng quận Bình Thuỷ hảu hụ:

         “ Kin khảu nẳng nỉ lâng chơ, khảu nẳng nỉ chẹp, mi nhứa, mi pà lẹo mák thúa khảu, cành pọm mi tục po. Vịa dệt nị cọ choi côn cặt cung khổ khốn chơ nhẳn ngon khảu nị hên muôn hênh”.

        Dịch Co vít 19 cướt sinh ók dệt hảu puông kin luông dú khòng côn cặt nhương khó mó dạk cha pưa kiếm hà căm kin hạng mự. Cuông dạk cha, lài vịa dệt khặc khọ cánh ý nghịa nẳng Cần Thơ dệt chu côn nhương tứm hên chảnh nghịa hặc panh ín xương căn. Cài nặn, pi nọng pưng côn pọ dạk cha cuông puông kin luông dú chi chóng hanh hựt khửn cánh chi báu mi phaư vang vạy tang lằng báu quan va dan đàư./.

                                                                                                                                  VOVĐBSCL - Hạnh dịch

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan