Dịch bệnh cô vít 19 đảy kiểm soát đì, chí pền tiềm vắc xin chự phong bệnh cô vít 19 bát thứ 4 va báu?

          Tỉnh Quảng Ninh-lỏ địa phường nưng cuồng pưng địa phường dệt mộm lẹo vịa tiềm vắc xin cắp số côn đảy tiềm lài nẳng tênh cá 3 bát tiềm cánh nẳng tênh mết pưng mú cọ chứng mài đảy khù nị. Số côn chuốp siệt mo pộ dịch bệnh cô vít 19 nẳng tỉnh Quảng Ninh dú nẳng mức tắm nhất mương, dón số côn pền bệnh nắc cánh chuốp siệt mo, dón số côn pền bệnh mắư, tạ khù ngai đì vạy chu địa phường mả khày kinh tế, xã hội, chự mẳn luông mả khày 2 tồ số cuồng dan 2 pì dịch bệnh cướt sình ók.

          Chăm va xương nặn, dáo 2 bườn cài ma- chơ cá mương nhại khảu vịa khám chọn chấp năm tiềm vắc xin chự phong bệnh cô vít 19 hẳư làn nọi té 5 họt cỏng 12 pì, nẳng tỉnh Quảng Ninh cánh lài địa phường mi pưng làn nọi đảy tạm dặng tiềm pộ đàng dàu bệnh báu cọ hính hóm bệnh cô vít 19. Khù nị cọ dệt ốt nan cuồng vịa tiềm bát cốc khoẹ hẳư làn nọi cánh mi lài phủ pền ải pền êm nhăng chau lò xương quam bánh pằn khòng phủ pền êm nẳng xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương:

           “ Khỏi cọ đàng chau lò vịa tiềm vắc xin hẳư lụk té 5 pì táo khửn pưa lụk khỏi cọ chuốp pền bệnh cô vít lẹo cánh khạy đàng hảo hanh. Pưa xương nặn vạy đảy lựa chọn khỏi cọ báu xồm chằư hẳư lụk pày tiềm”.

          Chau lò báu é tiềm bát vắc xin tứm ten nẳng mú côn ké lằng chơ pi nọng pền bệnh cô vít 19. Lung Trần Văn Sung, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương hẳư hụ:

           “ Lài côn cọ đù ngai báu é tiềm bát tứm ten thứ 4. Pưa va pi nọng hền tiến bát thứ 2, thứ 3 hền chếp, lăm mo nắc nưới cánh pi nọng hền khạy nị dịch bệnh báu họn hưn lài. Pi nọng nhăng đù ngai, cọ báu đì hẳư nả vịa chự phong dịch bệnh pưa va pưng tàng manh bệnh mắư Omicrôn đàng cướt sình ók lài khù báu ngau, va dịch bệnh táo cưn cướt sình ók họn hưn hư chí dệt dạk cha hẳư ngành y tế cánh chu côn cuồng bản mương”.

          Nẳng pưng địa phường xương Cao Bằng, Bắc Kạn đàng cuồng dan tiềm bát thứ 3 cánh tẳng cốc tiềm bát thứ 4, tó nả lỏ xỏn hôm xắư mú mi xương chí pét pan bệnh ngai cánh pưng côn mi bệnh cuồng lăm mo. Lung Nguyễn Tiến Tôn, Giám đốc CDC Bắc Kạn hẳư hụ: Địa phường đang mi kế hoạch pằn dài cánh chấp năm tiềm bát thứ 4 cắp cằm quyết mi vắc xin họt bón đằư lỏ tiềm họt bón nặn:

           “ Xum khỏi cọ khâng cạt kiên cắp pưng huyện, thành phố lăm le pưng côn đằng ký tiềm, vạy tọp hôm, vạy hẳư viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp vắc xin vạy báu cấp xưa lài chí dệt nham pường. Khạy nị cài 10 păn liều vắc xin mắư đảy nhẳn, xum khỏi cọ pằn dài hẳư 8 huyện, thành phố vạy tiềm cón mự 30/6”.

          Pưng chuyên gia y tế tống páo: Vịa tiềm vắc xin chự phong bệnh cô vít 19 men lịch, tục po liều lỏ cận hà vạy chu côn phằư cọ chỏng đảy cắp bệnh, pảy chự đì hẳư chu côn tó nả cắp dịch bệnh. Pưa xương nặnk, lài mương tênh phén đìn cọ chấp năm tiềm bát thứ 4 vắc xin chự phong bệnh cô vít 19 vạy tủm pua pảy chự hẳư côn dần tó nả cắp chu dịch bệnh mắư.

          Cài pưng chu dịch bệnh cướt sình ók cọ nhẳn danh đảy báu xương đằư đút thiếu đảy vắc xin. Cuồng chơ mi san mương cọ hụ hền ók tàng manh bệnh mắư  khòng Ômicrôn, vịa ốt nan cuồng vịa tiềm bát tứm ten cọ mi xương chí dệt cướt sình ók chu dịch bệnh mắư, dệt bệnh pền nắc xưa cánh pét pan pày lài bón./.

 

VOV Đông Bắc-Huyền dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan