Sờn Là nhẳn pao tiêng àn xók tang cuồng mua phồn nong

 

Xểm tang luồng 279D cái diên Sờn Là cánh Lài Chầu lỏ xểm tang nưng lâng cướt xình ók đìn đán cạn chột, dệt hẳư càng tang báu long cài đảy.

Ai Vi Tiến Sơn, Phó phọng kế hoạch – kỹ thuật, Công ty cổ phần quản lý cánh tẳng tánh xók tang số 1 Sờn Là, đờn vị quản lý xểm tang nị hẳư hụ, nặp riềng pưng mự chằm nị, nẳng xểm tang nị cọ cướt xình ók 25 bón đìn đán cạn chột, danh tính số đìn đán cạn chột lông lỏ dáo 350 thứak khối, khay nị nhăng mi 6 bón mi xương chi cướt xình ók đìn đán cạn chột hiểm hại họt côn pày tang.

Tó nả vịa nặn, đờn vị cọ tủm pua nả vịa kiểm trà, tánh ók luông pùn pằn tang pày ma, pằn dài chủm mú, chương khòng vạy kẻ khày toi luông pùn 4 cắp bón: “Ngày té hùa mua phồn nong, công ty cọ khâng biền mài, lăm le, kiểm trà pưng bón mi xương chi cướt xình ók đìn đán cạn chột vạy tánh ók luông pùn, mi kế hoạch pằn dài chương khòng máy móc vạy khút chục đìn đán chơ mi pưng khù báu ngau cướt xình ók”.

Lung Nguyễn Văn Lợi, Phó Giám đốc Bàn quản lý xảng pành tang bốc, Sở Giào thồng tải chiên tỉnh Sờn Là hẳư hụ, nả vịa kẻ cặm, xảng pành pưng khéo tang chuốp hắc pé, lông cấp, lưn xưa lỏ vịa khút chục hong ló, sờn pưng sàu lắc tống páo, biển tống páo nẳng pưng xểm tang đờn vị quản lý khay nị cọ đàng đảy chấp năm, luông pùn lỏ vạy hẳư côn cánh xè pày ma nhẳn pao tiêng àn: “Ngày té hùa mua phồn, Bàn quản lý xảng pành tang bốc cọ cạt kiên cắp pưng đờn vị tánh ók pưng luông pùn nhẳn pao xók tang; pằn dài máy móc, chương khòng, phủ côn dệt vịa nẳng pưng bón chọp xồm cắp tựng xểm tang, lưn xưa lỏ nẳng pưng bón mi xương chi cướt xình ók đìn đán cạn chột, nặm nhưng thuổm cánh pưng bón đán kỉnh, cau cống mi xương hắc pé vạy lợp tăn kẻ khày chơ mi pưng khù báu ngau cứơt xình ók vạy nhẳn pao tiêng àn xók pày tang ma”.

Ngành giào thồng tải chiên tỉnh Sờn Là khay nị đàng quản lý, xảng pành lâng chơ chi áo họt 30 xểm tang luồng, cắp tênh mết luông hy lỏ cài 1.700 cày số.

Toi biền mài, pưng chu phồn nong cuồng pưng bườn hùa pì cọ dệt cạn chột đìn đán, đìn nhổn, cắp số đìn đán cạn chột lông lỏ cài 100 păn thứak khối nẳng lài xểm tang pày ma cuồng tỉnh. Pọm cắp nả vịa nặn lỏ dệt hắc pé lài cồng trình cau cống, hong ló,…

Toi lung Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Giào thồng tải chiên tỉnh Sờn Là, nả vịa xốn piêng đìn đòn, tẳng tánh pưng cồng trình nhậm àu đìn hong nặm lày dệt hẳư nặm tun dú báu lày đảy, dệt pé nả tang nẳng Sờn Là khay nị cọ nhăng hền cướt xình ók; cuồng chơ nặn, mua phồn nong pì nị đảy nhẳn danh lỏ chi cướt xình ók lài khù báu ngau. Pưa xương nặn, Sở cọ tánh ók kế hoạch cặm tó cắp luông pùn: Khâng chự phong, cặm tó lợp tăn, kẻ khày văn dọc: “Cắp luông pùn lỏ báu đù ngai, phạng phong cắp pưng liêm báu đì khòng phạ đìn, ngành giào thồng tải chiên tỉnh cọ chịk bók hẳư pưng đờn vị quản lý tang bốc chấp năm chế độ trực cá vên cá cưn, tẳng cốc té mự 1/5 họt mết mự 31/10, lỏ dan họn sẳn cuồng mua phồn nong hạng pì nẳng cuồng tỉnh. Xòng ma tủm pua cạt kiên mẳn cặt cắp Bàn uồn pa chự phong phồn nong chu cấp, chu ngành cánh địa phường vạy cạt kiên kẻ khày chơ cướt xình ók đìn đán cạn chột dệt hẳư tang báu long cài đảy”.

 Cọ toi lung Nguyễn Văn Chính, cắp luông khâng chằư cánh cằm quýêt xùng, ngành giào thồng tải chiên tỉnh Sờn Là chi chóng hanh kẻ cặm văn pường, lợp tăn pưng chu đìn đán cạn chột, tang báu long cài đảy cuồng mua phồn nong pì nị, nhẳn pao sók pày tang ma đảy lông khày./.

Trấn Long – Thành dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan