Bau cử Quốc hội: nhẳn pao quyên khòng cử trì ngày cá chơ cướt xình ók dịch bệnh

Hội đông bau cử phén mương tặt pùn cón mự bau cử, tổ bau cử lăm le lau, kiểm trà chảnh thí dành sách cử trì nẳng phổng phốc phiếu, nhẳn danh chảnh thí pưng cử trì đằư đảy dú riềng ỳ tế nẳng bón tóp hôm lài côn báu cọ nẳng hươn báu cọ pưng côn ứn báu mi xương pày họt bón phốc phiếu đảy toi luông tặt pùn khòng pháp luật. Khù nị vạy mi kế hoạch khặn khang phiếu bau cử cánh àu hom phiếu phụ pày họt pưng cờ sở dú riềng tọp hôm lài côn, nẳng bón dú khòng cử trì báu cọ nẳng pưng bón ứn ngai đì xưa vạy cử trì chấp năm quyên bau cử. Chôm hặp pưng đoàn lăm le bau cử đại biểu Quốc hội khoá 15 cánh HĐND chu cấp dan chọm cài ma, lung Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ bàn Trùng ường MTTQVN va hịa:  cuồng dan nị pưng địa ohường tổ chức chấp năm pưng nả vịa bau cỉư cuồng dan dịch bệnh cô vít 19 đàng cướt xình ók, lưn xưa lỏ nả vịa nhẳn danh pưng khù cận hà vạy cử trì đảy bau cử, tảnh ók dành sách cánh chắp tèo dành sách cử trì nẳng pưng phổng báu hẳư côn khảu ók, phổng dàu dà bệnh tọp hôm,.. nhẳn pao pưng khù cận hà vạy cử trì cuồng phổng nị đảy chấp năm quyên bau cử khòng chảu:

 “Xum khỏi hền luông pùn chơ mi dịch bệnh cướt xình ók báu cọ chơ mi pưng khù báu ngau đảy mi luông khặn khang chảnh thí, vạy pưng pưng bón hẳư dú riềng ỳ tế hư đảy tổ chức xương xư? Hom phiếu pày đóm bón, cọ pọm tổ phốc phíêu nưng, phổng nưng phốc phiếu biền dành sách cử trì nẳng cuồng phổng hư vịa àu hom phiếu pày đòm bón đảy dệt xương xư tênh cẳn tơn, chự phong dịch bệnh cánh chấp năm quyên khòng cồng dần nẳng phổng dú riềng nặn”.

Chủ nhiệm Ủy bàn Pháp luật khòng Quốc Hội Hoang Thanh Tùng vạu chảnh: Hội đông bau cử phén mương cọ mi pưng luông pùn vạy nhẳn pao hẳư côn dần pày bau cử cuồng mự 23/5 nhẳn pao tiêng àn. Đối cắp quyên bau cử khòng cử trì lỏ côn chuốp pét bệnh cô vít 19, lung Hoang Thanh Tùng hẳư hụ:

 “Híên pháp cánh Luật bau cử cọ tặt pùn, chu cồng dần mi quyên bau cử đảy biền chư xính cuồng dành sách cử trì vạy pi nọng chấp năm quyên bau cử. Xương nặn va cử trì chuốp pét bệnh cô vít 19 đảy dú riềng nẳng bón tọp hôm lài côn hư hươn mương đảy nhẳn pao côn nặn cọ đảy biền xính chư sắư cuồng dành sách cử trì. Ặn nị lỏ trách nhiệm khòng UBND cấp xã bón côn nặn kìn dú báu cọ bón dú riềng nhẳn pao pưng luông pùn đảy chấp năm quyên bau cử”.

Va dịch bệnh cướt xình ók hại hức báu mi xương khày pàng bau cử men mự, báu cọ đối cắp địa phường pộ dịch bệnh đảy chấp năm luông pùn báu hẳư khảu ók hư Uỷ bàn bau cử cấp tỉnh khâng xò vay, lợp tăn báo cáo pưng luông pùn (dan chơ, luông hấp năm vịa phốc phiếu,… cánh pưng nả vịa khặn khang ứn) vạy Hội đông bau cử phén mương lăm le, quyết định.

Họt khay, Bộ Ỳ tế cọ pùn ók luông chịk bók ma tang nả vịa ỳ tế chuông hong pàng bau cử đại biểu QH khoá 15 cánh đại biểu HĐND chu cấp nhiệm ky 2021 – 2026 cánh Hội đông bau cử phén mương cọ pùn ók chỉa lai ma tang vịa khày pưng chu pọ nả cử trì vạy niếu chưa bau cử chọp xồm cắp luông tặt pùn chự phong dịch bệnh cô vít 19./.

VOV1 – Thành dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan