Bài thứ 7 ngày 27-5-2017

Chự hiềm nen vằn hoá pộn dỏn khòng côn Sán Chỉ té pưng câu lạc bộ khắp Soóng cọ

Cuồng gian cài ma, phọng giáo dục đào tạo huyện Tiên Yên cọ chị bók hẳư pưng trương nẳng pưng phổng đìn pu, phổng cuồng lắc cày àu pưng quam khắp khảu bók pưng nọng cuồng pưng trương ép, cáo mơi pưng côn chang khắp nẳng địa phường chị bók pưng nọng cuồng gian dặng he, pưng chu sình hoạt câu lạc bộ lâng đảy tập tư cánh tổ chức pưng chường trình chôm hặp pưng mự muôn mự hội nẳng địa phường. Khay nị mi 2 đơn vị hươn trương nẳng xã phổng xùng Đại Dực cánh Đại Thành pọm cắp Trương THPT dần tộc nội trú dú ngày trùng tầm huyện tổ chức đảy câu lạc bộ khắp Soóng cọ.

Trương tiểu học cánh THCS Đại Thành mi dáo 95 học sình đàng toi ép câu lạc bộ khắp Soóng cọ. Câu lạc bộ cọ niếu chưa đảy lài xay giáo cánh học sình chôm hặp. Pưng nọng học sình tiểu học nhăng nọi, hư báu hê hụ àu xiềng, phân lài hính pưa đôn đảy tựng khót thồi hák va dáo 10 pì táo khửn hư cọ hụ àu xiềng hy đảy. Nọng Nình Moóc Cặn, học sình lớp 8 trương tiểu học cánh THCS Đại Thành khảu câu lạc bộ té bườn 9 cọ hụ áo lài bai khắp Soóng Cọ khòng chựa côn chảu.

Khay nị vịa chự hiềm nen vằn hoá khặn chăn khòng quam khắp Soóng Cọ phân lài cài sình hoạt nẳng pưng câu lạc bộ cuồng trương ép nẳng phổng. Hák va san bai khắp cài xốp pák báu hê đảy biền mài xắư xừ xàn. Xòng ma pưng hội viền pùn pàn lan nóm khòng côn Sán Chỉ lài chơ báu hụ pák quam pák khòng chựa côn chảu, xương nặn vịa ép khắp cọ nhăng dạk. Tô ma tang pưng khù kho mo nị, côn chang khắp Nình A Voòng tô:

VỊa mả khày tứm pưng câu lạc bộ khắp Soóng Cọ cuồng trương ép choi hẳư pưng nọng học sình đảy ép học, hụ xiêng xưa ma tang quam khắp khòng côn Sán Chỉ. Ặn nị cọ men luông dệt đì vạy hôm phân hiềm chự nen vằn hoá khòng chựa nọi côn.

 

          Nen vằn hoá chựa côn Sán Chỉ nhương đảy hiềm chự cài pưng vịa dệt khòng pưng câu lạc bộ khắp Soóng Cọ cuồng trương ép cánh địa phường. Ặn nị lỏ luông dệt cựt đảy lang đì vạy hiềm chự ngươn lang vằn hoá chu chựa côn nẳng tỉnh Quảng Ninh vạu rièng cánh cá mương vạu chùng./.

                                                                   TTĐB-Anh dịch

ꪋꪳ ꪬꪣꪸ ꪵꪙꪙ ꪪꪽ ꪬꪫꪱ ꪶꪝꪙ ꪤꪮꪙ ꪄꪮꪉ ꫛ ꪎꪱꪙ ꪊꪲ ꪵꪔ ꪝꪉꪳ ꪹꪀꪱ ꪩꪱꪀ ꪶꪚ ꪄꪚꪾ ꪎꪮꪉ ꪁꪷ

        ꪀꪺꪉ ꪥꪱꪙ ꪀꪱꪥ ꪣꪱ ꪡꪮꪉ ꪤꪱꪫ ꪥꪀꪴ ꪒꪱꪫ ꪕꪱꪫ ꪭꪫꪙꪸ ꪕꪙꪸ ꪯꪙꪸ ꪁꪷ ꪋꪲ ꪚꪮꪀ ꪻꪬ ꪝꪉꪳ ꪹꪋꪉ ꪘꪉꪰ ꪝꪉꪳ ꪶꪠꪉ ꪒꪙꪲ ꪝꪴ ꪶꪠꪉ ꪀꪺꪉ ꪨꪀꪰ ꪼꪀ ꪹꪮꪱ ꪝꪉꪳ ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪚꪾ ꪹꪄꪱ ꪚꪮꪀ ꪝꪉꪳ ꪙꪮꪉ ꪘꪉꪰ ꪝꪉꪳ ꪹꪋꪉ ꪵꪮꪚ ꪀꪱꪫ ꫄ꪣꪥ ꪝꪉꪳ ꫛ ꪋꪱꪉ ꪄꪚꪾ ꪘꪉꪰ ꪒꪮꪲ ꪹꪠꪉ ꪋꪲ ꪚꪮꪀ ꪝꪉꪳ ꪙꪮꪉ ꪀꪺꪉ ꪤꪱꪙ ꪥꪉꪰ ꪵꪭ ꪝꪉꪳ ꪋꪴ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪱꪒ ꪹꪀꪱ ꪩꪱꪀ ꪶꪚ ꫄ꪩꪉ ꪼꪒ ꫄ꪕꪚ ꪕꪳ ꪵꪀꪉ ꪶꪔ ꪊꪀꪳ ꪝꪉꪳ ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪮꪙꪸ ꪣꪺꪙ ꪘꪉꪰ ꪒꪲ ꪹꪠꪉ. ꪼꪅ ꪙꪲ ꪣꪲ 2 ꪹꪭꪙ ꪹꪋꪉ ꪘꪉꪰ ꪎꪱ ꪶꪠꪉ ꪎꪉꪴ ꪓꪱꪥ ꪥꪀꪴ ꪵꪀꪉ ꪓꪱꪥ ꪵꪖꪉ ꪝꪮꪣ ꪀꪚꪾ ꪹꪋꪉ ꪊꪉꪴ ꪭꪮꪀ ꪶꪠ ꪶꪖꪉ ꫄ꪤꪙ ꪶꪕꪀ ꪶꪙꪥ ꪊꪴ ꪼꪈ ꪊꪉꪴ ꫄ꪔꪣ ꪭꪫꪙꪸ ꪶꪔ ꪊꪀꪳ ꪼꪒ ꪹꪀꪱ ꪩꪱꪀ ꪶꪚ ꪄꪚꪾ ꪎꪮꪉ ꪁꪷ.

          ꪹꪋꪉ ꪔꪫꪸ ꪭꪮꪀ ꪵꪀꪉ ꪊꪉꪴ ꪭꪮꪀ ꫄ꪀ ꫄ꪎ ꪓꪱꪥ ꪵꪖꪉ ꪣꪲ ꪤꪱꪫ 95 ꪭꪮꪀ ꪎꪉꪲ ꪒꪱꪉ ꪕꪮꪥ ꪵꪮꪚ ꪄꪚꪾ ꪎꪮꪉ ꪁꪷ. ꪹꪀꪱ ꪩꪱꪀ ꪶꪚ ꪁꪷ ꪘꪫꪸ ꪹꪋ ꪼꪒ ꪨꪱꪥ ꪼꪏ ꪤꪱꪫ ꪵꪀꪉ ꪭꪮꪀ ꪎꪉꪲ ꪶꪋꪣ ꪭꪚꪾ.

          ꪼꪅ ꪙꪲ ꪫꪀꪸ ꪋꪳ ꪬꪣꪸ ꪵꪙꪙ ꪪꪽ ꪬꪫꪱ ꪅꪽ ꪋꪽ ꪄꪮꪉ ꪁꪱꪫꪣ ꪄꪚꪾ ꪎꪮꪉ ꪁꪷ ꫄ꪡꪙ ꪨꪱꪥ ꪀꪱꪥ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪱꪒ ꪘꪉꪰ ꪝꪉꪳ ꪹꪀꪱ ꪩꪱꪀ ꪶꪚ ꪀꪺꪉ ꪹꪋꪉ ꪵꪮꪚ ꪘꪉꪰ ꪶꪠꪉ. ꪬꪱꪀ ꪫꪱ ꪏꪱꪙ ꪛꪱꪥ ꪄꪚꪾ ꪁꪷ ꫃ꪭ ꪚꪙꪸ ꪢꪱꪥ ꪻꪎ ꪎꪳ ꪎꪱꪙ ꪼꪒ ꪎꪮꪉ ꪣꪱ ꪝꪉꪳ ꪶꪭꪥ ꪪꪙꪸ ꪜꪙꪴ ꪜꪱꪙ ꪩꪱꪙ ꪘꪮꪣ ꫛ ꪎꪱꪙ ꪊꪲ ꪨꪱꪥ ꫄ꪋ ꪹꪚꪱ ꪭꪴ ꪜꪱꪀ ꪁꪫꪱꪣ ꪜꪱꪀ ꪄꪮꪉ ꪹꪋ ꫛ ꪹꪊꪱ ꪹꪏꪉ ꪙꪽ ꪫꪀꪸ ꪵꪮꪚ ꪁꪷ ꪝꪷ ꪨꪱꪥ ꪥꪱꪀ ꪋꪱ.

          ꪫꪀꪸ ꪢꪱ ꪼꪄ ꪕꪣꪳ ꪝꪉꪳ ꪹꪀꪱ ꪩꪱꪀ ꪶꪚ ꪄꪚꪾ ꪎꪮꪉ ꪁꪷ ꪀꪺꪉ ꪝꪉꪳ ꪹꪋꪉ ꪵꪮꪚ ꪋꪮꪥ ꪻꪬ ꪝꪉꪳ ꪙꪮꪉ ꪭꪮꪀ ꪎꪉꪲ ꪼ ꪒꪵꪮꪚ ꪭꪴ ꪏꪉꪸ ꪹꪏ ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪚꪾ ꪄꪮꪉ ꫛ ꪎꪱꪙ ꪊꪲ. ꪯꪽ ꪁꪷ ꪵꪣꪙ ꪩꪺꪉ ꫃ꪥꪒ ꪒꪲ ꪼꪫ ꪶꪭꪣ ꫄ꪡꪙ ꪬꪣꪸ ꪋꪳ ꪵꪙꪙ ꪪꪽ ꪬꪫꪱ ꪄꪮꪉ ꪹꪋ ꪙꪮꪥ ꫛ.

          ꪄꪚꪾ ꪎꪮꪉ ꪁꪷ ꪄꪮꪉ ꫛ ꪎꪱꪙ ꪊꪲ ꪹꪑꪉ ꪼꪒ ꪬꪣꪸ ꪋꪳ ꪀꪱꪥ ꪫꪀꪸ ꫃ꪥꪒ ꪄꪮꪉ ꪝꪉꪳ ꪹꪀꪱ ꪩꪱꪀ ꪶꪚ ꪄꪚꪾ ꪎꪮꪉ ꪁꪷ ꪀꪺꪉ ꪹꪋꪉ ꪵꪮꪚ ꪵꪀꪉ ꪘꪉꪰ ꪒꪲ ꪹꪠꪉ. ꪯꪽ ꪙꪲ ꪨꪷ ꪩꪺꪉ ꫃ꪥꪒ ꪁꪒꪳ ꪼꪒ ꪩꪱꪉ ꪒꪲ ꪼꪫ ꪬꪣꪸ ꪋꪳ ꪹꪉꪙ ꪩꪱꪉ ꪚꪽ ꪬꪫꪱ ꪋꪴ ꪹꪋ ꫛ ꪘꪉꪰ ꪔꪉꪲ ꪀꪫꪱꪉ ꪘꪱꪣ ꪹꪫꪱ ꪤꪉꪸ ꪵꪀꪉ ꪘꪉꪰ ꪀꪱ ꪹꪣꪉ ꪹꪫꪱ ꪊꪉꪴ.

                                                ꪕꪮꪉ ꪵꪯꪉ ꪥꪀꪲ

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan