Căn cước cồng dần đảy xủ xương xư cánh quyên cấp căn cước cồng dần

         

Ma tang vịa cằn cước cuồng dần đảy xủ xương xư, Thẻ căn cước cồng dần mi chip lỏ chỉa lai pùa toi mo khòng cồng dần Việt Nàm nhẳn danh ma tang cằn cước cồng dần khòng côn đảy cấp thẻ vạy chấp năm pưng giao dịch nẳng cuồng mương Việt Nam.

          Thẻ Căn cước cồng dần đảy xủ piến hẳư vịa xủ hộ chiếu cuồng chơ mương hau cánh mương nọk kí chỉa chào hẹn quốc tế hẳư phép cồng dần mương ký kết đảy xủ Thẻ căn cước cồng dần piến hẳư vịa xủ hộ chiếu nẳng cuồng mương khòng cằn.

          Cơ quàn, tổ chức, tựng côn mi chức quyên đảy bók cồng dần àu Thẻ cằn cước cồng dần hẳư bấng vạy kiểm tra ma tang căn cước cánh pưng nang quam mi nuống pan. Nọk nặn ók, cơ quàn, tổ chức, tựng côn mi chức quyên cọ mi xương xủ số tặt pùn khòng tựng côn nẳng thẻ Căn cước cồng dần vạy kiểm tra nang quam khòng côn đảy cấp thẻ cuồng cơ sở dữ liệu phén mương ma tang dần số cánh cơ sở dữ liệu chuyên ngành toi tặt pùn khòng pháp luật.

          Chơ cồng dần àu Thẻ căn cước cồng dàn hẳư cơ quàn, tổ chức, tựng côn mi chức quyên bấng le nang quam hư cơ quàn tổ chức, tựng côn, mi chức quyên ặn báu đảy bók cồng dần àu ók hẳư bấng tứm pưng tàng chỉa lai ứn  chứng nhẳn pưng nang quam mi nẳng Thẻ căn cước cồng dần, nhẳn pao vịa xủ men toi pháp luật, chọp xồm cánh ngai đì.

          Điều 21: Luật căn cước cồng dần tặt pùn pùn tuổi lẹk cằn cước cồng dần xương lằng: Thẻ cằn cước cồng dần đảy lẹk chơ cồng dàn tục 25 pì, tục 40 pì cánh tục 60 pì. Va Thẻ căn cước cồng dần đảy cấp, lẹk, cáp lau cuồng dan 2 pì cón pì tặt pùn vạy dệt lau hư cọ nhăng xủ đảy họt pì lẹk thẻ xứp pày.

          Vịa dệt chỉa lai cấp Thẻ căn cước cồng dần mi chip điện tử cọ dệt ngai, văn pường pưng tích hợp dữ liệu nang quam dần số. Dan khừn Thẻ căn cước cồng dần mi chíp điện tử lỏ lằng 7mự báu cọ 15 mự dệt vịa nặp té mự nhẳn tục po hồ sơ, tàm toi côn cấp mắư, lẹk báu cọ cấp lau pưa chuốp lồng xìa. Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang, phó trưởng phọng PC06, cồng àn thành phố HCM hẳư hụ: Thẻ Căn cước cồng dần mắư nị cọ àu ma lài khù lợi đì hẳư côn dần, lưn xưa lỏ lằng mự 1/7/2021, chơ Bộ cồng àn chiên dữ liệu cồng dần hẳư pưng sở ngành cuồng quản lý hươn mương, hư báu cận xò chỉa nhẳn danh chơ chấp năm giao dịch dần sự ứn.

           “ Khạy nị, xum hau mi dáo 22 thủ tục chỉa lai hành chính chơ cồng dần giao dịch. Thẻ căn cước cồng dần mi chíp mi xương tọp hôm cài 30 tàng chỉa lai lák cằn khòng tựng côn xương: Thẻ BHXH, BHYT, mã số thuế khòng tựng côn, lăng lái xè. Lằng ma cồng dần cận àu ók hẳư bấng thẻ cằn cước cồng dần chơ giao dịch. Nẳng thẻ nị cồng dần mi xương xủ điện thoại quét mã QR code chí hền đảy pưng nang quam chỉa chứng minh thư dần mương cáu khòng chảu”.

          Điều 27: Luật căn cước cồng dần pì 2014 tặt pùn chức quyên cấp, lẹk, cấp lau Thẻ Căn cước công dần lỏ cơ quàn quản lý căn cước cồng dần khòng Bộ công àn.

          Cồng dần mi xương lựa chọn bón nưng cuồng pưng bón lằng nị vạy dệt chỉa lai cấp Thẻ Căn cước cồng dần chơ tục pì đảy cấp thẻ căn cước toi tặt pùn:

          Cơ quàn quản lý căn cước cồng dần khòng Bộ cồng àn;

          Cơ quàn quản lý căn cước cồng dần khòng Cồng àn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Cơ quàn quản lý căn cước cồng dần khòng Cồng àn huyện, quận, thị xã, thành phố khòng tỉnh cánh đơn vị hành chính piêng cấp;

Cơ quàn quản lý căn cước cồng dần mi chức quyêntổ chức dệt chỉa lai cấp thẻ.

Căn cước cồng dần nẳng xã, phường, thị trấn, cơ quàn, đơn vị báu cọ nẳng cắp bón khòng công dần va cận hà.

Hụ chảnh đảy vịa xủ Thẻ căn cước cồng dần xương xư, cọ xương chức quyên cấp Căn cước cồng dần lỏ quyên cánh nghĩa vụ khòng chu Cồng dần Việt nàm, toi tặt pùn khòng pháp luật./.

                                                                                                             VOV4- Lường Huyền dịch

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan