Dòm ngơn cốc tẳng tánh cốc ngươn sính khòng hẳư y tế cơ sở

 

          Toi lang đì điều tra tọp hôm nang quam ma tang vịa mả khày kinh tế xã hội khòng 53 chựa nọi côn pì 2019, khạy nị, phân lài pưng xã phổng pi nọng chựa nọi côn cọ mi trạm y tế, mi ngăn cài 99%, to cắp lang đì điều tra pì 2015. Phân lài pưng trạm y tế xã phổng pi nọng chựa nọi côn đảy tẳng tánh nà mẳn. Số xã mi trạm y tế cựt đảy luông pùn phén mương ma tang y tế cấp xã toi luông pùn phén mương dan họt pì 2020 cựt đảy cài 83%, lưn cộp dáo 2 tưa vẹt xắư pì 2015 cài 45%.

          Tủm pua y tế cơ sở lỏ luông pùn cận hà ma tang y tế khòng Nghị quyết Trung ương 6 ma tang lăm đù pặc hanh dần mương cuồng dan xi mắư. Cài nặn, y tế cơ sở đảy quản lý, lăm le pặc hanh khòng tựng chua hươn, tựng côn dần nẳng cuồng phổng; mi luông hụ xiêng ma tang chuyên môn vạy dàu dà, lăm đù pặc hanh mưa khoẹ hẳư côn dần, dón xìa vịa côn dần đảy khảu hươn dà vạy dón xìa vịa mi lài côn ma khám nẳng pưng hươn dà. Dệt xương xư vạy chuông hong hẳư côn dần đảy văn nhất, chằm nhất, pưa xương nặn cuồng pưng chính sách khòng Đảng, hươn mương pọm nhẳn danh khù cận hà khòng y tế cơ sở. Pả Trương Thị Kim Phượng, Trạm trưởng trạm y tế xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng tô: “ Trạm y tế té chơ đảy dòm ngơn cốc tẳng tánh cọ khặn chăn xưa, máy móc đảy xự sắm măứ xương máy tính, tủ tắng pan, máy móc khám dà bệnh, pưng máy ma tang đông y, tiên chiếu. Pưng máy nị trạm đàng xủ cựt đảy lang đì vạy chuông hong hẳư côn dần”.

          Luông pùn dệt xương xư vạy chuông hong dần đảy văn nhất, chằm nhất, pưa xương nặn cuồng pưng chính sách khòng đảng, Hươn mương…pọm nhẳn danh khù cận hà khòng y tế cơ sở cánh trách nhiệm khòng y tế cơ sở. Cuồng dan cài ma xum hau cọ pồng chằư đù đì họt y tế cơ sở, hák va nho xùng trách nhiệm khòng y tế cơ sở cọ cận đảy luông pồng chằư xưa mắư pưa va khạy nhăng lài luông pùn ma tang mả khày y tế cơ sở hê cựt đảy toi luông pùn tặt ók. Pưa xương nặn, xum hau đảy pọm cằn chóng hanh vạy dệt lẹo luông pùn lăm đù pặc hanh, vạy côn dần nhương mự nhương đảy lăm đù pặc hanh nẳng cơ sở đì xưa.

          Lả pì chọm cài ma, Bộ y tế cọ púc chuân cánh kí chỉa chào hẹn chấp năm dự án dòm ngơn cốc tẳng tánh cánh mả khày y tế tuyến cơ sở. Dự án mi ngơn cốc cài 126 triệu đô la. Cuồng nặn ngơn cốc củ ngần hang tênh phén đìn lỏ 80 triệu đô la; ngơn cốc đảy choi dừa báu khửn lau lỏ 25 triệu đô la, nhăng to đằư lỏ ngơn cốc đối ứng. Dự án đảy chấp năm cuồng dan 5 pì nẳng 13 tỉnh mi lài pi nọng chựa nọi côn kìn dú, hôm mi: Hậu Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Long An, Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La, Yên Bái, Hoà Bình, quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị cánh Ninh Thuận. cài nặn, dự án chí tẳng mắư 138 trạm y tế xã cánh nho cấp 325 trạm y tế ứn, nho cấp 112 Trung tâm y tế huyện khòng 13 tỉnh; xự sắm máy móc vạy nho xùng chất lượng dịch vụ; chiên cái bók xòn nho xùng chất lượng hẳư cán bộ y tế cơ sở. Lung Nguyễn Xuân Long, Chủ tịch Hội đông dần mương huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh hẳư hụ:

          Băng: “ Đối cắp y tế cơ sở hư tênh mết chu trạm cọ đảy nho cấp cánh xự sắm chương khòng máy móc hẳư trạm y tế. Pưng trạm pọm mi bác sĩ cánh số côn chôm hặp BHYT cựt đảy cài 95%. Tênh mết chu trạm mi y tế đông y”.

          Luông pùn chùng khòng dự án ặn lỏ nho xùng chất lượng cánh lang đì vịa xủ dịch vụ y tế cơ sở nẳng pưng dự án khòng tỉnh. Choi dừa pưng dịch vụ chự phong, lăm đù pặc hanh mưa khoẹ, nho xùng pặc hanh, khám dà bệnh mưa khoẹ; nhọng nho lăm đù pặc hanh hẳư pưng ưởi nọng đàng liệng lụk ón, côn thảu ké, côn dần dú phổng nhăng pọ lài dạk cha cánh nho xùng chất lượng puồng kìn đơi dú khòng côn dần.

          Khù mi tẹ hẳư hền, pưng trạm y tế xã đảy dòm ngơn cốc tẳng tánh cốc ngươn sính khòng, xự sắm chương khòng y tế, cắp chủm mú y bác sĩ chuông hong nả vịa khám dà bệnh nhương mự nhương đì xưa. Nả vịa vịa y tế lăm đù pặc hanh hẳư dần mương nhương mự nhương đảy lăm đù đì cuồng bản mương./.

VOV4-Huyền dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan