Yên Bái chóng hanh cẳn tơn dịch bệnh Co vít 19

 

          Báu quan va phạ đét hư va phạ phồn, tênh cưn mựt đằm, chu tàng xe cánh phủ côn té tang luông 32 C khảu ma tỉnh Yên Bái pọm đảy pưng chủm mú lài ngành nẳng bón kiểm dịch y tế số 6 biên mai tục po ma tang nang quam khong chu côn. Đối cắp côn  hướng ngơ ma té  phổng mi dịch, lái xe, phụ xe, côn nẳng cuông xe...pọm đảy chấp năm kiểm tra văn Sát co vi 2 báu cọ mi chỉa xét nghiệm báu mi manh bệnh sát co vi 2 cón nặn nhăng xủ đảy chắng đảy khảu ma cuông phổng.

          Pưng tặt pun chự phong dịch bệnh xương dặng xe, kiểm tra luông họn dên khòng lăm mo, au mẫu kiểm tra văn, khừn lang đì xét nghiệm...đảy cán bộ cạt kiên dệt văn dọc, mẳn cặt nhẳn pao báu hảu lồng xìa côn đàư, báu hảu côn đàư lọt khói va mi nuống pan họt dịch Co vít  19 khảu ma cuông phổng lỏ báu đảy va hịa báu hụ hên, đảy kẻ khày lợp tăn. Lung Tô Đình Chinh, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, bón kiểm dịch y tế lài ngành số 6 tỉnh Yên Bái hảu hụ: “ Bón cẳn lặt khay mi 19 côn păn phiên căn dệt 3 vặt. Đối cắp Công an dệt nả vịa hảu dặng xe khảu ma khai báo; Quân đội dệt nả vịa biên mai dan pày ma, bón pày họt, Y tế xum khỏi tạk mai luông họn dên khòng lăm mo, àu mẫu xét nghiệm báu cọ kiểm tra văn chu lái xe, phụ xe tải, xe khék; đối cắp xe nọi xum khỏi chi bấng le toi bản đô phổng dịch hạng mự khòng Sở Y tế àu mẫu kiểm tra văn cánh chu côn va hên báu mi manh bệnh chắng đảy khảu mưa cuông tỉnh.

          Khay nị Yên Bái mi 9 bón kiểm dịch y tế lài ngành nẳng pưng bón tang luồng, tang pày ma cuông tỉnh. Pưng bón cẳn lặt nị păn pâng pày mỏi mự àu khai báo y tế, àu mẫu kiểm tra văn, xét nghiệm Sat co vi 2 hảu cài 5.500 vặt côn té địa phương ứn ma cuông phổng.

          Thượng uý Đào Mạnh Linh, cán bộ phọng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái đang dệt nả vịa nẳng bón cẳn lặt xã Minh Quân, huyện Trấn Yên tô: Cài vịa dệt hạng mự cọ mi lài côn lỏ lái xe tải, đoàn xe pày tang hy báu dệt toi, nanh bắt dú cuông xe báu cọ năng cá chơ đông hô cuông xe va hịa, “ khék điện thoại hảu chảu xe vạy xo ngơn xét nghiệm, kiểm tra văn...” dệt hảu tang chốn còng xe, pay ma dạk, dệt mết dan chơ khong chủm mú dệt nả vịa, mi côn nhăng pák khót tăn, dệt dạk cha khó mo, mi côn nanh báu dặng xe, phóng xe cài bón kiểm dịch: “ Phân lài côn dân pọm chấp năm đi khai báo y tế, tạk mai luông họn dên khòng lăm mo...toi luông chík bók khòng chủm mú dệt nả vịa. Hák va, cọ mi san côn lái xe nanh báu chấp năm, mi côn nhăng nanh báu dặng, nanh tăm sáư chủm mú dệt nả vịa, vạy nhẳn pao chự phong dịch, xum khỏi cọ đảy xủ xe chuyên dụng cánh xủ pưng luông nghiệp vụ vạy phạt màư toi tặt pun.”

          Pọm cắp chấp năm nả vịa kiểm soát số côn, xe khảu ma cuông tỉnh, Yên Bái cọ khặn khang cốc ngươn, sính khong, chương khong khặn khang cựt tóp đảy lang áo vịa àu côn hảu dú riêng, dàu dà côn pên bệnh Co vít 19. Pưng hươn dà, Trung tâm Y tế cọ tánh ók pưng đội dệt vịa văn dọc cắp tục po chương khong, xe, phủ côn ...khặn khang dệt nả vịa chơ cận hà. Lung Phạm Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh nạo tỉnh Yên Bái hảu hụ: “ Trung tâm Kiểm soát bệnh nạo tỉnh Yên Bái cọ tánh ók pưng tổ, khặn khang té kế hoạch họt păn phiên trực cá vên cá cưn, chấp năm pưng luông toi luông pun 4 cắp bón vạy chơ mi khù báu ngau cướt sinh ók lỏ mi xương chấp năm đảy ngay cánh báu mụa cuống dú.”

          Toi tặt pun khòng tỉnh Yên Bái, khay nị chu lái xe, phụ xe cánh côn tánh khôn chiên chương hang khòng xe tải, lái xe, phụ xe khôn chiên khék té tỉnh ứn ma họt tỉnh Yên Bái đảy mi chỉa xét nghiệm báu mi manh bệnh Sát co vi 2. Đối cắp xe tô nọi, xe riêng té pưng bón mi dịch khảu ma tỉnh Yên Bái, cá lái xe, phụ xe cánh tênh mết côn pày toi pọm đảy xét nghiệm báu mi manh bệnh. Pưng côn vạu nừa va hê mi chỉa xét nghiệm đảy chấp năm kiểm tra văn ngay nẳng bón kiểm dịch, thả mi chỉa lai hịa báu mi manh bệnh chắng đảy khảu mưa cuông tỉnh./.

                                                                             Trịnh Xuân - Hạnh dịch

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan