Du lịch Đà Nẵng cọ đàng táo cưn phọn nương lằng lài chương trình púc pua, nhọng nho

          Chơ hụ Đà Nẵng mi lài chương trình du lịch cắp ca thúk, ai Giang Văn Tuấn, dú nẳng tỉnh Đồng Nai cọ lựa chọn thành phố dú kem menặm Hàn vạy àu tay hươn ma ỉn dàm dặng dom hầng mự. Phổng dặng dom ai lựa chọn cọ đảy choi dừa ca vé xè bìn, kìn khảu, kìn nặm, dịch vụ tỏn khék pày bấng le du lịch cuồng thành phố ca cọ to thóng vẹt xắư cón nị: “ Khék san dan nị cọ dón ca lông tắm lài, cắp mức ca xương nặn chảu pày ỉn du lịch lỏ chọp xồm. Khék sạn nị vẹt xắư cón  mỏi hỏng mỏi cưn lỏ 4 triệu mằn dan nị lỏ dón lông nhăng triệu nưng 700 păn mằn, lẹo đảy chuông hong đì, khỏi hền đì lài xương nặn cọ quyết định lựa chọn bón nị”.

          Chu nhọng nho thứ 3 khòng ngành du lịch Đà Nẵng cọ men bón pâng hẳư pưng doanh nghiệp du lịch tủm pua lau pưng vịa dệt khòng chảu, piến mắư luông dệt, vạy púc chuân đảy lài khék ma ỉn dàm dặng dom vạy chự mẳn vịa dệt. Pưng doanh nghiệp du lịch nẳng Đà nẵng hẳư hụ: khù lá khòng tưa nị lỏ tỏn khék ma dú nẳng khék sạn 4,5 đào piến xắư vịa tỏn khék ma dú nẳng pưng khék sạn 3 đào táo lông. Lung Nguyễn Viết Định, phủ tàng nả phổng dặng dom Pullman Đà Nẵng hẳư hụ: Số khék cuồng mương lưn khửn, khạy phổng dặng dom cọ mết hỏng dú tô cuồng dan mự dặng 30/4 cánh 1/5 chí họt: “ Pày ỉn du lịch chu nị khék đảy choi dừa lài khù, ca ngơn chọp xồm. Khù piến thái lỏ khék đảy dú nẳng pưng hươn khék dặng dom tàng 5 đào. Dan nị khék du lịch cuồng mương cọ đảy xủ pưng dịch vụ du lịch tàng đì”.

          Khạy nị, khék chào dú nẳng pưng hỏng khék sạn cuồng pưng mự dặng 30/4 cánh 1/5 chí họt ma dú nẳng pưng cơ sở dặng dom tàng đì nẳng đà nẵng cọ áo lài pưa mi chương trình nhọng nho du lịch. Ăn nị cọ men dan vạy khék du lịch cuồng mương đảy xủ pưng dịch vụ tàng đì cắp ca con chọp xồm. Lung Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch thành phố hẳư hụ: khạy khék đàng táo cưn ma ỉn du lịch nẳng Đà Nẵng phân lài lỏ khék té Hà Nội, thành phố HCM cánh san tỉnh dú xẳư chằm. Toi lung Nguyễn Xuân Bình, té khạy họt lả pì, thành phố chí xứp tàm mi lài chương trình nhọng nho du lịch vạy púc chuân khék cuồng mương ma ỉn dàm dặng dom. Khạy Sở du lịch thành phố Đà Nẵng cạt kiên cắp hiệp hội Du lịch thành phố, pưng cơ sở du lịch piến mắư, nho xùng chất lượng dịch vụ: “ Khạy nị pưng doanh nghiệp cọ đàng cuồng dan tủm pua pưng vịa dệt khòng chảu toi luông nhẳn pao toi tặt pùn chự phong dịch bệnh cọ xương nho xùng doanh thù. Nọk nặn ók, pưng doanh nghiệp cọ đàng chóng hanh cuồng vịa cạt kiên vạy tẳng tánh pưng bón du lịch khặn chăn cánh xỏn hôm chiên cái bók xòn hẳư nhần viền lằng dan nưng dặng pộ dịch bệnh, khạy cọ mi lài piến thái ma tang số lượng cánh chất lượng”./.

 

VOV Miền Trung-Huyền dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan