Điện Biên: Nhẳn pao tiêng àn chự phong dịch bệnh nẳng pưng bón du lịch

          Toi biền mài cuồng pưng mự chằm nị, số khék du lịch ma ỉn dàm bấng le nẳng pưng bón du lịch nẳng bón biền mài ngươn lang chiên lang Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cựt đảy dáo 10 păn vặt côn. Pưng bón pày ỉn dàm bấng le đảy khék lựa chọn lài ặn lỏ pu A1, Bảo tàng lang pẹ Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sĩ phén mương A1, Khùm đìn Đờ-cát-Tơ-ri…Ưởi Trịnh Thị Hạnh say giáo bók môn lịch sử nẳng trương ép nưng nẳng Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hẳư hụ: ăn nị lỏ chu ma ỉn dàm mi ý nghịa khòng ưởi cánh tay hươn; ưởi cọ đảy pày bấng le, tọp hòm tứm chỉa lai, hún nảnh chuông hong vịa bók xừ khòng chảu: “ Chơ pày bấng le khỏi cọ àu điển thoại đắn ảnh báu cọ quay hún ảnh vạy àu pày hẳư lụk tảu bấng, pưng khù khỏi đảy tà hền cánh mòng cong lằng nị lụk tảu khỏi cọ chí mi dan đảy khửn ma cá Điện Biên vạy đảy bấng le pưng bón biền mài ngươn lang chiên lang nặn”.

          Toi nhẳn danh khòng cơ quàn quản lý, số khék ma ỉn dàm du lịch nẳng tỉnh Điện Biên cuồng dan dặng mự 30/4-1/5 pì nị dón dáo 6 tưa vẹt xắư pưng pì ứn pộ dịch bệnh cô vít 19. Pả Phạm Thị Thảo, Phó giám đốc bàn quản lý bón biền mài ngươn lang chiên lang tỉnh Điện Biên hẳư hụ: đơn vị cọ mi lài piến mắư cuồng vịa quản lý pưng phổng biền mài ngươn lang chiên lang vạy púc chuân đảy lài khék ma ỉn dàm xương phák xừ họt pưng Công ty àu khék pày ỉn du lịch vạy giới thiệu tống páo ma tang du lịch Điện Biên; piến mắư pưng luông tổ chức pưng nả vịa pày bấng le nẳng pưng phổng biền mài ngươn lang chiên lang hẳư khék du lịch, học sình, sình viền… Pộp dan nị, khék ma ỉn dàm bấng le pọm đảy tít tờn xủ nặm khả manh bệnh suối mư, tư phải pảy xốp pảy lằng vạy chự phong dịch bệnh: “ Xum khỏi cọ chiên páo pưng nả vịa chự phong dịch bệnh cánh tặt pùn hẳư tênh mết cán bộ viền chức, côn dệt dượn khâng tư phải pảy xốp pảy lằng, àu nặm khả manh bệnh suối mư nẳng pưng bón biền mài ngươn lang chiên lang, àu máy tạk mài luông họn dền khòng lăm mo. Khék du lịch chơ khảu mưa bấng le pưng bón du lịch cọ đảy tư phải pảy xốp pảy lằng, chấp năm pưng luông pùn chự phong dịch bệnh toi uồn pa khòng chính phủ cánh chu cấp”.

          Ưởi Hoàng Thị Châm, thuyết minh viên bảo tàng hẳư hụ: Vạy nhẳn pao nả vịa chự phong dịch bệnh, pưng đoàn khék đảy tỏn riềng, báu đảy pày ma tọp hôm cằn chơ pày bấng le nẳng phổng pải pưng tàng chương: “ Bảo tàng cọ mi pưng luông pùn, xương thuyết minh viên chơ uồn khék pày bấng le đảy tư phải pảy xốp pảy lằng. Xum khỏi cọ lâng tít tờn khék pọm tư phải pảy xốp pảy lằng, cánh đảy àu nặm khả manh bệnh xuối mư hư chắng đảy pày bấng le nẳng pưng bón”.

          Pả Vũ Thị Tuyết Nga, Phó giám đốc Bảo tàng lang pẹ Điện Biên Phủ hẳư hụ: Vạy cựt tóp đảy lang áo pày bấng le, xáo hụ pưng ngươn lang chiên lang khòng côn dần cánh khék, Bảo tàng cọ tọp hôm lài côn vạy chuông hong: “Bốn xương 67 pì lang pẹ Điện Biên Phủ, xum khỏi cọ mi pưng vịa dệt chiên páo. Cuồng nặn nhẳn danh pưng ngon đàng đảy dòm ngơn cốc dệt, cuồng dan chí họt đảy phép khòng uỷ bàn dần mương tỉnh chí khày tù hẳư khék mưa bấng le phỏng hún ảnh Panorama”.

          Pưa xương nặn, ngành du lịch tỉnh Điện Biên đàng xỏn hôm xắư pưng luông pùn tênh nhẳn pao vịa chự phong dịch bệnh, tênh dệt đì nả vịa chôm tỏn khék cánh chuông hong lang áo khòng khék ma ỉn dàm, du lịch nẳng địa phường./.

Vũ Lợi-Huyền dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan