VOV4.VN - Trong số 19 tiêu chí thực hiện nông tôn mới, tiêu chí thứ 17 về môi trường là một trong những tiêu chí khó, bởi môi trường nông thôn hiện vẫn còn có những hạn chế nhất định. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 4/6/2021)

Tiêu chí môi trường một trong những tiêu chí khó trong xây dựng NTM ở Quản Bạ. 

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao